Brandtillsyn

Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand, förhindra och begränsa skadorna till följd av brand. Storstockholms brandförsvar har allt du behöver veta.