Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter

Leder och bereder strategiska frågor inom fysisk samhällsstruktur. Bereder även ärenden inom fastighetsavdelningens område.