Revision

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.