I år startar flera utvecklingsprojekt i Täby kyrkby. Förberedande arbeten inför dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund har startat och renoveringen av Kyrkskolan har inletts. Ett arbete pågår med att ta fram ett planförslag för att utveckla Täby kyrkby centrum med mer service, gröna promenadstråk och bostäder.

Dubbelspårsutbyggnad

SL startar arbetet med att bygga dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund under hösten 2019. Arbetet beräknas bli klart hösten 2021.

Dubbelspårsutbyggnaden är ytterligare ett steg i att göra Roslagsbanan till en mer robust och mindre störningskänslig bana. Sträckan får samtidigt bullerskydd vilket ger en bättre boendemiljö. Alla plankorsningar på sträckan byggs bort för ökad säkerhet.

Viktiga datum

  • Byggstart september 2019.
  • Jarlabankesväg planeras vara avstängd 16 december – 4 oktober 2020.
  • Roslagsbanan planeras vara avstängd 5 april – 8 november 2020 samt juni –  oktober 2021. Tiden där emellan går tågen som vanligt. 

Mer information om utbyggnad av dubbelspår för Roslagsbanan

I anslutning till dubbelspårsutbyggnaden bygger Täby kommun bland annat om gång- och cykelvägar för att förbättra framkomligheten.

Bilister, gående och cyklister på Jarlabankes väg kommer slippa vänta vid järnvägsbommarna eftersom vägen grävs ner och passerar under Roslagsbanan. De som går eller cyklar utefter Roslagsbanan kommer kunna korsa Jarlabankes väg på en ny bro över den nedgrävda Jarlabankes väg. Även vid Hembergavägen och Lokevägen byggs nya gång- och cykeltunnlar under järnvägen.

Förberedande arbeten 2019

Jarlabankes väg stängs av 16 december

I samband med att SL lägger dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund stängs Jarlabankes väg av vid järnvägskorsningen, mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen, i båda riktningarna den 16 december.

Under byggperioden hänvisas bilister till att använda Prästgårdsvägens eller Lokelvägens järnvägskorsningar – som är öppna under hela byggtiden. Alternativt att köra via Vallentuna. Hänvisningsskyltar för bilister, cyklister och gående sätts upp och uppdateras kontinuerligt under avstängningstiden.

Under vecka 45 stängdes gång- och cykelvägen öster om järnvägen av och leddes om, mellan Täby kyrkby station och Hembergavägen. Den nordöstra övergången till perrongen är avstängd. Övergången från västra sidan till perrongen och övergångarna i södra änden av perrongen hålls öppna under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen på västra sidan järnvägen, från Jarlabankes väg till Adolf Lemons väg är också avstängd och omledd. Alternativa vägar istället för de avstängda vägarna finns på  kartan.

Mer information om cykelvägarna i Täby

Störningsinfo och frågor

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Mer information finns på www.sll.se/roslagsbanan

Renovering av Kyrkskolan

Kyrkskolan i Täby kyrkby ska byggas om och renoveras för att anpassas utifrån verksamhetens behov. Skolgården kommer byggas om i samband med renoveringen med nya lekfunktioner. Första delen av renoveringen inleddes i mars 2019 och beräknas vara färdig juni 2020 och den andra delen av renoveringen beräknas att påbörjas i juli 2020 och färdigställs i december 2021.

Läs mer om renoveringen av Kyrkskolan. 

Utveckling av Täby kyrkbys centrum

Kommunen arbetare med att ta fram ett planprogram för Täby kyrkbys centrum. Det innebär att kommunen ser över möjligheterna att utveckla Täby kyrkby centrum med ny stadspark, gröna promenadstråk, skolverksamhet, förbättrade trafiklösningar för bilar, cyklister och gångtrafik samt förbättrade förutsättningar för handel och övrig kommersiell service.

Arbetet med planprogrammet är i ett tidigt skede och ett förslag till planprogram arbetas fram just nu. I början av 2020 planeras samråd  och då presenteras förslaget till planprogram. Då blir det också möjligt att tycka till om planförslaget.


Läs mer om arbetet med planprogrammet.