I år startar flera utvecklingsprojekt i Täby kyrkby. Renoveringen av Kyrkskolan har inletts och förberedande arbete inför dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund har startat. Ett arbete pågår med att ta fram ett planförslag för att utveckla Täby kyrkby centrum med mer service, gröna promenadstråk och bostäder.

Renovering av Kyrkskolan

Kyrkskolan i Täby kyrkby ska byggas om och renoveras för att anpassas utifrån verksamhetens behov. Skolgården kommer byggas om i samband med renoveringen med nya lekfunktioner. Första delen av renoveringen påbörjades i mars 2019 och beräknas vara färdig juni 2020 och den andra delen av renoveringen beräknas att påbörjas i juli 2020 och färdigställs i december 2021.

Läs mer om renoveringen av Kyrkskolan. 

Dubbelspårsutbyggnad i Täby kyrkby

SL startar arbetet med att bygga dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund under hösten 2019. Arbetet beräknas bli klart hösten 2021.

Dubbelspårsutbyggnaden är ytterligare ett steg i att göra Roslagsbanan till en mer robust och mindre störningskänslig bana. Sträckan får samtidigt bullerskydd vilket ger en bättre boendemiljö. Alla plankorsningar på sträckan byggs bort för ökad säkerhet.

Viktiga datum

  • Byggstart under september 2019.
  • Jarlabankesväg planeras vara avstängd 16 december – 4 oktober 2020.
  • Roslagsbanan planeras vara avstängd 6 april – 8 november 2020 samt 21 juni – 25 september 2021. Tiden där emellan går tågen som vanligt. 

Mer information om utbyggnad av dubbelspår för Roslagsbanan

I anslutning till dubbelspårsutbyggnaden bygger Täby kommun bland annat om gång- och cykelvägar för att förbättra framkomligheten. Dessutom gräver Täby kommun ner Jarlabankes väg vid järnvägsspåren så att gående och cyklister varken behöver passera över vägen eller järnvägsspåret.

Vid Hembergavägen och Lokevägen byggs nya gång- och cykeltunnlar.

Mer information om cykelvägarna i Täby

Utveckling av Täby kyrkbys centrum

Kommunen arbetare med att ta fram ett planprogram för Täby kyrkbys centrum. Det innebär att kommunen ser över möjligheterna att utveckla Täby kyrkby centrum med ny stadspark, gröna promenadstråk, skolverksamhet, förbättrade trafiklösningar för bilar, cyklister och gångtrafik samt förbättrade förutsättningar för handel och övrig kommersiell service.

Arbetet med planprogrammet är i ett tidigt skede och ett förslag till planprogram arbetas fram just nu. I början av 2020 planeras samråd  och då presenteras förslaget till planprogram. Då blir det också möjligt att tycka till om planförslaget.


Läs mer om arbetet med planprogrammet.