Delta i resvaneundersökningen

Undersökning om resvanor

Ökad framkomlighet för alla trafikslag som kollektivtrafikanter, cyklister, bilister och fotgängare är en prioriterad fråga i Täby kommun. Under vecka 19 - 22 gör Täby kommun en undersökning av invånarnas resvanor där resultatet används som underlag för framtida trafikplanering i Täby.

Vem kan delta

Alla som bor och verkar i Täby och som har en smart telefon kan medverka i undersökningen via appen TRavelVU under undersökningsperioden. I appen loggas dina resor automatiskt. Kom ihåg att markera att dina resdagar stämmer och ändra om det behövs. Det är först då vi kan använda informationen du ger oss.  Ladda ner appen TRavelVU och delta i undersökningen.

Slumpmässigt utvalda

För säkerställa kvalitet och representation i svarsmaterialet görs riktade utskick. Undersökningen sker dels via ett utskick per post till 3500 slumpmässigt utvalda Täbybor som har möjlighet att svara via en pappersenkät. Samtidigt får 3000 slumpmässigt utvalda Täbybor möjlighet att göra samma undersökning via appen TRavelVU. 

Mer information

I Täby finns 273 kilometer kommunala gator och vägar för biltrafik. Det finns ungefär 150 kilometer kommunala gång- och cykelvägar som Täby kommun sköter driften av. Roslagsbanan tillsammans med busstrafik trafikerar stora delar av Täby. Att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för invånare, verksamma och besökare i trafiken är en prioriterad fråga i Täby kommun.

 

Täby kommun värnar om att skydda dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på 
taby.se/personuppgifter 

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas anonymt.