ÖPPET BREV FRÅN DEN POLITISKA LEDNINGEN ANGÅENDE NÄSBYPARKS TENNISKLUBB

Näsbyparks tennisklubbs styrelse har den senaste tiden gett uttryck för sin besvikelse rörande kommunens hantering av situationen kring den nedbrunna tennishallen vid Bergtorpsvägen/Fogdevägen. Kommunen delar inte styrelsens beskrivning av det som skett.

Tennishallen totalförstördes vid en brand natten till den 5 augusti 2020. Hallen ägdes av Täby kommun och Näsbyparks tennisklubb var hyresgäst. Kommunen har sedan branden haft en tät och bred dialog med föreningen, både på tjänstepersons- och politisk ledningsnivå, för att snabbast möjligt finna en lösning.

Utöver ett flertal möten med tennisklubbens representanter har kommunen kommunicerat både per telefon och per mail och klubben har på så sätt varit involverad under hela processen. Den politiska ledningen ser att NPTK bedriver en mycket bra verksamhet och fyller en viktig roll i kommunen, därför har mycket tid och resurser lagts på frågan med snabba beslutsprocesser givet en svår situation.

Kommunen har, trots att hyreskontraktet upphörde i och med branden, sett det som självklart att ersätta den hall som brann ner, det vill säga en hall med fem banor. I motsats till det som förmedlas av tennisklubbens styrelse har det aldrig varit aktuellt att kommunen skulle finansiera en ny hall med sju banor. Detta har vi varit tydliga med från första början.

  • Kommunen har, för att möjliggöra för föreningen att återuppta inomhusverksamhet så snart det är praktiskt möjligt, sökt en lösning som innebär både en temporär hall och en permanent hall.
  • Kommunen har, mot en symbolisk arrendeavgift, upplåtit brandplatsen till klubben för att klubben där, enligt klubbens eget önskemål, ska uppföra en temporär hall, klar hösten 2021. Dessutom har kommunen medgett högre föreningsbidrag samt hyresbidrag för klubben under flera år.
  • Kommunen har gått i borgen för föreningens lån för den temporära hallen och har avtalat om att köpa loss hallen till restvärde när arrendet upphör, allt för att minimera föreningens risk.
  • Kommunen har övertalat en privat fastighetsägare, som äger mark planlagd för besöksanläggning i närheten av brandplatsen, att sälja tillräckligt mycket mark till kommunen för att vi ska kunna bygga en ny permanent hall med fem banor (motsvarar det som brann ner). Hallen kommer att erbjuda föreningen större tennisbanor och moderna lokaler i övrigt. Arbetet har påbörjats omgående och hallen planeras stå klar hösten 2023.

Det har aldrig varit aktuellt att kommunen skulle köpa in extra mark för att möjliggöra en eventuell senare utökning av hallen som kommunen nu beslutat bygga. Det är korrekt att tennisklubben under flera år framfört önskemål om en större hall, men de diskussioner som pågått i den delen har hela tiden förutsatt att finansiering skulle ske genom föreningen och privata aktörer, inte genom kommunen. Visionen med sju banor och padel, som klubben utlovat medlemmarna, har enbart varit klubbens egen ambition.

Kommunens agerande har varit skyndsamt och handläggningen av helheten, som omfattar betydande investeringsmedel (som inte fanns i verksamhetsplan och som rejält överstiger den försäkringsersättning som utbetalades), kommunal borgen, hyresbidrag, arrendeavtal m.m. har tagit ca åtta månader från branden och möjliggör en temporär hall på plats inom ett år från branden och en ny permanent hall inom tre år.

Kommunen har ett brett ansvarsområde och det finns många andra föreningar och idrotter som behöver investerings- och driftsmedel. Den sammanfattade beskrivningen ovan visar, menar vi, att klubben fått uppmärksamhet, ekonomiskt stöd och bra förutsättningar för fortsatt verksamhet, även om de tyvärr verkar tycka något annat.

 

Erik Andersson (M) Gruppledare
Hans Ahlgren (L) Gruppledare
Annica Nordgren (C) Gruppledare
Eva von Wowern (KD) Gruppledare

 

Vänligen,

Susan El Hark       

Kommunalråd (L), Täby kommun