Vanliga frågor och svar

På äldreboende

Om det uppstår misstänkt smitta av covid-19 bland boende eller personal kontaktas äldreboendets läkare omgående för bedömning och provtagning. Smittskydd Stockholm kontaktas för hjälp med smittspårning.

Vid misstänkt smitta avråds besök på äldreboendet. Information om detta sätts upp på plats och skickas till anhöriga. Den skärpta besöksavrådan avslutas så fort som smitta inte längre kan misstänkas. Beslutet om skärpt besöksavrådan fattas av medicinskt ansvarig läkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Eventuellt besöksförbud kan beslutas av smittskyddsläkaren vid Region Stockholm vid behov.

På LSS-boende

Vid misstänkt smitta av covid-19 på LSS-boende kontaktas anhöriga och primärvården. 

Vid symtom på influensa kontaktas omgående ansvarig läkare för bedömning, provtagning och vidare hantering. I möjligaste mån rekommenderas den boende att vistas i sin lägenhet.

Vid behov av medicinteknisk hjälp på äldreboende, som till exempel syrgas eller dropp, ordineras detta av Region Stockholms läkare och ges av sjuksköterska på äldreboendet.

Om en person blir så pass sjuk att det krävs behandling i slutenvård på sjukhus görs den bedömningen och remitteringen av Region Stockholms läkare.

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra. Det innebär:

  • Att tvätta och desinficera händer före och efter varje vård- och omsorgsmoment.
  • Att arbetskläder ska ha korta ärmar och bytas minst en gång dagligen.
  • Vid vård och omsorgsmoment där personalen riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor ska de ha engångshandskar och skyddskläder. I vissa situationer ska personalen ha skydd för ansiktet, till exempel visir.

När det finns risk för att någon är smittad med covid-19 ska personalen ha lämplig skyddsutrustning för att arbeta nära personen. Skyddsutrustning finns tillgänglig på arbetsplatsen.

Basala hygienrutiner är Socialstyrelsens nationella föreskrift som gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård samt hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden.

Kommunen är ytterst ansvarig som hälso- och sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå som ges till äldre Täbybor som bor på äldreboenden. Det gäller oavsett om äldreboendet är privat eller kommunalt. Utförandet av hälso- och sjukvården ansvarar respektive äldreboende/vårdgivare för. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvården som ges av läkare på äldreboenden samt vård på sjukhus.

Kommunen kravställer alltid på såväl privata som kommunala aktörer att de ska följa gällande regelverk och rekommendationer från myndigheter och Region Stockholm.

Det är läkaren på äldreboendet som beslutar om remiss för provtagning. Beslut om provtagning på LSS-boende tas av läkaren på vårdcentralen. Provtagningen sker på boendet.

Om du är anhörig till en person på ett boende och har frågor ska du kontakta den ansvariga chefen på det aktuella boendet. Har du frågor om hälso- och sjukvården för din närstående på äldreboende, kontakta patientansvarig sjuksköterska, PAS, på äldreboendet.