Vanliga frågor och svar

På grund av patientsekretessen kan kommunen inte kommentera smitta oavsett sjukdom. Vi kan heller inte kommentera eventuell provtagning. 

Region Stockholm har statistik på kommunnivå varje vecka på bekräftade fall, det vill säga personer som är provtagna och personer med konstaterad covid-19 som har avlidit. 

Reglerna om tystnadsplikt och patientsekretess finns för att skydda patientens personliga integritet. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vård- och omsorgsverksamhet.

Det är bara de som vårdar en patient som får prata med varandra om hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Det betyder till exempel att en läkare bara får diskutera behandling eller sjukdomstillstånd med en kollega enbart om de båda är inblandade i patientens vård. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol.

Om en person som bor på ett boende blir sjuk informeras anhöriga alltid omgående under förutsättning att patienten ger sitt medgivande till detta. På grund av patientsekretessen kan kommunen inte kommentera till andra personer på boendet, andra anhöriga eller allmänheten om sjukdom eller provtagning. 

Riktlinjen från Region Stockholm är att personer i omsorgsboende med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber behandlas som vid säsongsinfluensa men med förtydligade rutiner.

På äldreboenden har personalen alltid kontakt med läkaren på äldreboendet för bedömning och eventuellt provtagning.

På LSS-boenden har personalen alltid kontakt med sjuksköterska som i sin tur har kontakt med läkare på vårdcentral för bedömning och eventuell provtagning.

Personer med symtom ska vistas i egen lägenhet eller eget rum med stängd dörr tills de varit symtomfria i två dagar. Personalen hjälper till med dagens alla moment på rummet/lägenheten och arbetar enligt tydliga riktlinjer för hygien, utrustning och klädregler.

Om en person blir så pass sjuk att det krävs annan typ av vård gör Region Stockholms läkare för äldreboendet en bedömning. Vid behov sker då vidare vård inom slutenvården på ett sjukhus. 

I de riktlinjer och rekommendationer som finns är det de basala hygienrutinerna som gäller för att förhindra smittspridning av covid-19. Basala hygienrutiner har till syfte att förebygga direkt och indirekt dropp- och kontaktsmitta och omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddsutrustning, skyddskläder och avståndsbegränsning – alltså åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen. I vård och omsorgssituationer med personer som misstänks vara eller är konstaterat sjuka i covid-19 gäller riktlinjer för användning av skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner är Socialstyrelsens nationella föreskrift som gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård samt hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden.

Region Stockholms riktlinjer gäller för alla verksamheter oavsett om de är privata eller kommunala. Vad gäller bemanning, omsorg, organisation och andra frågor ansvarar varje privat äldreboende/vårdgivare för sin verksamhet. Kommunen har löpande dialog med alla privata aktörer för stöd och samverkan.

Om en person blir så pass sjuk att det inte går att vårdas på äldreboendet blir det aktuellt med slutenvård på sjukhus. Den bedömningen görs av Region Stockholms läkare för äldreboendet. 

Kommunen är ytterst ansvarig som hälso- och sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå som ges till äldre Täbybor som bor på äldreboenden. Det gäller oavsett om äldreboendet är privat eller kommunalt. Utförandet av hälso- och sjukvården ansvarar respektive äldreboende/vårdgivare för. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvården som ges av läkare på äldreboenden samt vård på sjukhus.

Kommunen kravställer alltid på såväl privata som kommunala aktörer att de ska följa gällande lagar.

Det är läkaren på äldreboendet som beslutar om remiss för provtagning. Beslut om provtagning på LSS-boende tas av läkaren på vårdcentralen. Provtagningen sker på boendet.

Idag har kommunen tillräckligt med skyddsutrustning. Täby kommun, likt övriga kommuner i länet, rapporterar varje vardag behov av skyddsutrustning till Länsstyrelsen. Rapporten avser både kommunala och privata utförare verksamma inom kommunen. Länsstyrelsen förmedlar rapporten vidare till Region Stockholm för prognos och tilldelning av skyddsutrustning till kommunerna. 

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Region Stockholm är de expertinstanser som genom riktlinjer och rekommendationer avgör i vilka situationer skyddsutrustning inom vård och omsorg ska användas. Utförare av hemtjänst och äldreboende ska följa dessa riktlinjer och rekommendationer. Kommunen kan inte själv besluta om ett annat nyttjande av skyddsutrustning än vad myndigheter och Region Stockholm föreskriver och förmedlar.

Den godkända skyddsutrustning för ansiktet som används i omsorgsarbetet vid misstänkt eller konstaterad smitta är så kallade ansiktsmasker klass 2 samt visir. Det är inte samma sak som munskydd.

Vid mycket nära omsorgsarbete kan omsorgspersonal använda visir. Det är för att skydda personalen från eventuellt okänd smitta. 

Om du är anhörig till en person på ett boende och har frågor ska du kontakta den ansvariga chefen på det aktuella boendet. Har du frågor om hälso- och sjukvården för din närstående, kontakta patientansvarig sjuksköterska, PAS.

Städning på ett omsorgsboende följer alltid gällande föreskrifter inom området.