Ansökningsperioden har passerat. Stödet går inte längre att söka

Föreningar som kan söka

Det temporära stödet avgränsas till föreningar som tydligt kan visa på ett kritiskt ekonomiskt läge, med risk för att behöva upphöra med sin verksamhet på grund av covid-19.

Stödet kan sökas av föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister och är bidragsberättigade. Föreningar vars verksamhet är inriktad mot barn och unga är prioriterade liksom föreningar med betydande verksamhet för kommunens kulturella infrastruktur.

Om er förening inte är upptagen i kommunens föreningsregister – kontakta oss genom uppgifterna längre ned på sidan.

Ansökan om föreningsregistrering Täby_2020.doc (150 KB)

Ansökningsperiod

Ansökan öppnar 15 juni 2020. Sista ansökningsdatum är 26 juni 2020.

Alla ansökningar bedöms individuellt. Inriktningen är att stöd betalas ut under juli månad. Se mer om ansökningsprocessen längre ned på sidan.

Vad föreningar kan söka för

Föreningar ska i första hand ha sökt kompensation genom statligt eller regionalt stöd, om den möjligheten funnits för föreningen. Detta stöd räknas av från kommunens i den mån det rör motsvarande ekonomiska konsekvenser.

Föreningar kan söka kompensation för

Faktiska merkostnader som uppstått på grund av covid-19

Uteblivna eller minskade intäkter på grund av covid-19, med anledning av inställd, reducerad eller uppskjuten verksamhet.

Stödet avser ekonomiska konsekvenser under perioden 12 mars – 30 juni.

Täby kommun betalar inte ut ersättning för lön eller arvode.

Solidaritetsprincip

Det är viktigt att föreningarna känner solidaritet med varandra och inser att full kompensation inte alltid är möjligt. Föreningar behöver utifrån sin situation göra rimliga äskanden i sina ansökningar.

Ansökningsprocess

Ansökan sker genom e-tjänst. Om det uppstår problem eller funderingar så kontakta oss gärna med hjälp av uppgifterna längre ned på sidan.

Ansökningsprocessen steg för steg

 • Gå till e-tjänsten genom länken högst upp på denna sida.
 • Skapa ett konto genom att logga in med BankID.
 • Ni kommer till ett webbformulär (3 sidor) som ska besvaras. Det finns möjlighet att gå ur e-tjänsten och fortsätta att fylla i ansökan vid senare skede.
 • På första sidan ombeds ni fylla i grundläggande information om föreningen, kontaktuppgifter, ange ansökt belopp samt intyga att lämnade uppgifter är korrekta.
 • På andra sidan ombeds ni beskriva på vilket sätt er förening drabbats ekonomiskt och befinner sig en kritisk situation samt ange vilket annat stöd som eventuellt har sökts.
 • På tredje sidan ombeds föreningen bifoga följande underlag:
 • Beslut gällande statligt/regionalt stöd alternativt underlag som visar att ansökan gjorts (i det fall sådan ansökan gjorts)
 • Underlag som verifierar minskade intäkter och ökade kostnader.
 • Föreningens senaste godkända årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. En nystartad förening som ännu inte haft något årsmöte bifogar istället protokoll från sitt konstituerande möte.
 • Uppdaterad balans- och resultaträkning per sista maj 2020
 • När formuläret är helt ifyllt är det dags att skicka in ansökan.
 • Ansökan tas emot av handläggare på kommunen. Vid behov begär denne kompletteringar. Kompletteringar görs genom e-tjänsten.
 • Efter individuell bedömning fattar kommunen beslut om fördelning av stöd. Beslut fattas inte förrän samtliga ansökningar inkommit, dvs. efter sista ansökningsdatum.
 • Beslut kommuniceras genom direkt information till berörda föreningar.

Frågor och svar (FAQ)

Frågor och svar som inkommer från föreningar med anledning av denna stödform samlas i följande dokument, som uppdateras löpande:

FAQ Temporärt stöd.pdf (204,43 KB)

Kontaktuppgifter

Täby kommuns kontaktcenter: 08-555 590 00

Mejl: kfn@taby.se

Fritids-, idrotts- och övriga föreningar:

Malin Andersson, föreningsutvecklare (malin.andersson@taby.se alternativt 08-5555 95 81)

Kulturföreningar: Lina Browall, kulturchef (lina.browall@taby.se alternativt 08-5555 93 25)