Övergripande

Råd och rekommendationer gällande covid-19 kan komma att förändras snabbt. Håll dig uppdaterad om vad som gäller på Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Vårdguiden 1177.

När en eller flera på en skola har misstänkt eller konstaterad covid-19

Täbys kommunala skolor följer varje dag upp frånvaron på sina skolenheter. Det är ett sätt att följa utvecklingen och minska risken för smittspridning. När en eller flera personer är frånvarande på grund av misstänkt eller konstaterad covid-19 kontaktas smittskyddsläkaren i regionen. Smittskyddsläkaren gör en bedömning utifrån det aktuella läget och rekommenderar skolenheten vad som bör göras.

Om du har träffat någon med konstaterad covid-19

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 rekommenderas du att testa dig, även om du inte har symtom. Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat.

Stanna hemma vid symtom

Alla som har symtom ska stanna hemma. Det gäller alla barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiet. Även om du är vaccinerad ska du stanna hemma vid symtom.

När någon i hushållet har konstaterad covid-19

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kommer bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom.

Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Ändringar för när skolan kan bedriva fjärr- och distansundervisning

Från och med den 10 augusti 2021 är det ej längre möjligt för högstadium och gymnasieskolor att bedriva fjärr- och distansundervisning för att minska risken för trängsel i kollektivtrafik och skolans lokaler.

Förskola och grundskola

Barn med symtom på covid-19 rekommenderas att testas

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att alla från förskoleklass och uppåt ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Det gäller även för den som är vaccinerad.

För barn i förskolan är rekommendationen att de ska stanna hemma om de har symtom som kan tyda på covid-19, utan provtagning.

Undervisning på plats i skolan hösten 2021

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregeln i höst enligt Folkhälsomyndigheten. Det är fortsatt viktigt att var och en följer myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Öppna förskolan

Öppna förskolan har aktiviteter både inomhus och utomhus igen. Dock är den endast barn som inte går på förskola som har möjlighet att delta i inomhusaktiviteter tillsvidare. Läs mer om öppna förskolans verksamhet och öppettider.

Gymnasieskola

Undervisning på plats i skolan hösten 2021

Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregeln i höst enligt Folkhälsomyndigheten. Det är fortsatt viktigt att var och en följer myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Möjligt för 12-17 åringar att att vaccinera sig

Det är möjligt för barn ocn unga som är 12-17 år att boka tid för vaccinering mot covid-19. Läs mer om hur du bokar på 1177.se.

FAQ om vaccinering mot covid-19 för 12-15 åringar.pdf (269,6 KB)

KCNO - vuxenutbildning och SFI

Tills vidare sker undervisningen via KCNO till största del på distans. I vissa fall kommer det vara möjligt med undervisning i klassrum om anordnaren har möjlighet att erbjuda detta på ett vis som ligger i linje med Folkhälsomyndighetens allmänt förebyggande åtgärder mot smittspridning. I de fall det kan bli aktuellt med klassrumsundervisning kommer den ske i mindre grupper. Avstånden mellan sittplatser kommer att ökas och möjlighet till handtvätt kommer att finnas. Lokalerna städas minst en gång om dagen.

Utökad omsorg för vårdanställda

Du som är vårdanställd inom Region Stockholm, eller jobbar på uppdrag av Region Stockholm, kan få utökad omsorg inom förskola och fritids. Du hittar mer information via länken nedan.

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Kan vi få tillbaka pengarna om vi vill hålla vårt barn hemma?

Innehavare av plats i förskola eller fritidshem betalar full avgift. Enda gången kreditering av avgift kan bli aktuell är om huvudmannen för förskolan eller fritidshemmet fattat beslut om att stänga verksamheten helt.

Har förskolan rätt att be oss ha vårt barn på hemma på grund av personalbrist?

Förskolor och fritidshem har under ansträngda perioder av personalbortfall vädjat till vårdnadshavare att hålla sitt barn hemma om man kan, detta gäller enbart för kortare perioder och ska ständigt omprövas. Ingen ska nekas sin plats i förskola eller fritidshem förutsatt att Folkhälsomyndighetens råd följs när det kommer till att endast friska barn och elever ska vara i verksamheten.

Förlorar barnet sin plats om hen är hemma längre än tre månader?

Under rådande omständigheter gör vi undantag för uppehåll av plats i förskola över sommaren, man får ha uppehållet längre än 3 månader som annars är maxtid för uppehåll enligt vårt regelverk. Har man inte varit på förskolan på flera månader och avser hålla barnet hemma över sommaren så är det ok under rådande omständigheter. Under uppehåll betalar man avgift.

Du hittar fler vanliga frågor och svar nedan.

Sveriges kommuner och regioner - SKR

Hos SKR finns frågor och svar gällande vilket ansvar kommunerna har vid en pandemi.

Mer information på SKR:s webbplats

Skolverket

Hos Skolverket hittar du bland annat vilka regler som gäller och frågor och svar för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av covid-19.

Mer information på Skolverkets webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Hos MSB finns frågor och svar på vad som gäller om skolor behöver stänga.

Mer information på MSB:s webbplats

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten finns råd och riktlinjer till förskola och skola.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rätten till förskola gäller som huvudregel för barn som behöver barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Det är upp till huvudmannen att bedöma om ett barn har rätt till förskola. 

I bedömningen av behovet av barnomsorg för barn till korttidspermitterade ingår även det faktum att korttidspermitterade personer ska stå till sin arbetsgivares förfogande och att behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel. 

Skolverket: Coronaviruset och covid-19 – förskola

Beslutet att tillfälligt bedriva distansundervisning har stöd i den förordning regeringen beslutade om tidigare i år. Förordningen möjliggör för olika åtgärder om skolor behöver stänga på grund av coronaviruset.

Mer om förordningen på regeringens webbplats

Fem råd från Region Stockholm

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.