Täby kommuns åtgärder med anledning av de nya rekommendationerna

(Uppdaterad senast 22 januari 2021)

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya restriktioner. Beslutet gäller från 25 januari 2021 till och med 7 februari 2021. Med anledning av detta anpassar Täby kommun sina verksamheter. 

(Folkhälsomyndighetens webbplats)

I Täby kommun

I Täby kommuns egen verksamhet kommer inga tjänsteresor eller konferenser äga rum till årets slut. 

Kommunledningskontoret

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor intensifierar sina inspektioner gällande restauranger och krogar.

 

Idrottsanläggningar för inomhusträning öppnar 25 januari

Idrottsanläggningar för inomhusträning öppnar igen 25 januari 2021. Träning inomhus är åter tillåten för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FAQ för idrottsverksamhet mellan 25 januari och 7 februari_.pdf (162,9 KB)

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Organiserad utomhusträning kan successivt återupptas från och med 16 januari 2021

Region Stockholms smittskyddsläkare gör bedömningen att organiserad utomhusträning för barn, ungdomar och vuxna kan återupptas från och med 16 januari 2021. Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskande smittspridningen samt den positiva effekten för folkhälsan som träning innebär.

Olika datum för när utomhusträning kan återupptas

Det är olika datum som gäller för när den organiserade utomhusträningen kan återupptas. Följande gäller i Täby kommun:

 • 16 januari 2021: organiserad träning i skog och mark kan återupptas
 • 18 januari 2021: utomhusanläggningar öppnas successivt

Det är viktigt att verksamheten genomförs med stor försiktighet och särskilt betonas av smittskyddsläkaren att verksamhet ska ske i mindre grupper. Det är fortsatt viktigt att man håller avstånd, reser så lite som möjligt och i övrigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor och svar kring organiserad utomhusträning

Frågor och svar kring organiserad utomhusträning_.pdf (113,75 KB)

Måndag 25 januari öppnar biblioteken igen med begränsad service

Huvudbiblioteket kommer att ha öppet måndag till lördag.

Gribbylunds bibliotek, Skarpängs bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek
kommer ha öppet tre vardagar i veckan.

Näsbyparks bibliotek kommer också vara öppet tre vardagar i veckan,
men med kiosklösning.

Hägernäs bibliotek har fortsatt stängt.

Mer information och frågor och svar finns på bibliotekets hemsida.

Fritid och kultur

Detta gäller till och med 24 januari 2021:

 • Alla bibliotek i Täby håller stängt. E-biblioteket fungerar som vanligt.
 • Huvudbiblioteket erbjuder möjlighet att hämta utskrifter och kopiering på vardagar kl 10-16. Återlämningen är öppen på Huvudbiblioteket, Gribbylund och Täby kyrkbys bibliotek.
 • Öppen fredag och allmänhetens åkning är inställda.
 • Fritidsgårdarna håller stängt. 
 • Övriga sport- och kulturevenemang liksom prisutdelningar som arrangeras av Täby kommun ställs in eller flyttas fram.

Det går fortfarande att besöka våra utegym. Tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel.

Täby kommun erbjuder flera temporära stödformer riktat till föreningarna i kommunen.

Mer om fritid och kultur - om coronaviruset

 

Förskola och skola

Förskola och skola begränsar antalet externa besökare vilket innebär att inga vårdnadshavare eller andra som vanligtvs inte vistas inom skolan bör besöka lokalerna. All kontakt sker via Skype, Google Meet och telefon. Hämtning och lämning av barn sker utomhus.

Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma från förskola och skola. Det gäller även om barnet är symtomfri.

Tillsvidare ställs all simundervisning in i Täbys kommunala skolor. Öppna förskolan bedriver verksamhet enbart utomhus.

Samtliga kommunala högstadieskolor får förlängd delvis fjärr- och distansundervisning till och med 7 februari. Därefter ska beslutet omprövas, i kombination med fortsatt fjärr- och distansundervisning till och med 1 april.

Åva gymnasium återgår gradvis till närundervisning från och med 25 januari. Skolan informerar respektive elev vad det innebär.

Barn och elever till föräldrar som arbetar inom Region Stockholm har möjlighet till utökad omsorg.

Mer om förskola och skola - om coronaviruset

Vård och omsorg

Besöksförbud

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att införa tillfälligt besöksförbud för äldreboenden i Täby. Detta efter att Täby kommun meddelat behov av ett besöksförbud. Förbudet gäller alla privata och kommunala boenden i kommunen. Det tillfälliga besöksförbudet gäller till och med 2 februari 2021. Därefter fattas nytt beslut beroende på smittläget.

Vaccination

Vaccination mot covid-19 pågår för personer som bor på äldreboenden samt för personal inom vård och omsorg i privata och kommunala verksamheter. Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination och kommunen som hjälper till att samordna dessa grupper. Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering av hur vaccination ska ske i Sverige. Vårdcentralerna samordnar grupp 3, 4 och 5. 

 • Grupp 1: Personer som bor på äldreboenden
 • Grupp 2: Personal inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Grupp 3: Personer med hemtjänst samt de som bor med dessa personer inklusive personer med personlig assistans (gäller ej personer med enbart trygghetslarm eller serviceinsatser som städning, tvätt eller inköp)
 • Grupp 4: Personer 70 år och äldre samt personer i riskgrupper
 • Grupp 5: Övriga

Mer om vård och omsorg - om coronaviruset

Näringsliv och företagande

För dig som är företagare finns ett utökat stödpaket att ta del av. Genom den regionala företagsjouren erbjuds rådgivning via telefon.

Mer om näringsliv och företagande - om coronaviruset

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

Täby kommun ansvarar för tillsyn över serveringsställen

Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar över 50 personer kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Den som upplever trängsel på en servering inom Täby, Vaxholm eller Norrtälje kan anmäla det till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) miljokontoret@srmh.se


Gäller dina synpunkter serveringsställen kommer dina iakttagelser ligga till grund för det urval av vilka verksamheter som SRMH kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsynen informeras verksamheterna om de riktlinjer och råd som finns och SRMH följer upp att de efterlevs, Vid behov kan beslut om krav på åtgärder fattas. Observera att alla synpunkter kanske inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinueligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.