Vill du hjälpa till?

Till boenden inom äldreomsorgen söker vi nu omsorgspersonal, undersköterskor och vårdbiträden som kan stötta upp ordinarie bemanning under en period med extra hög belastning. Du hittar mer information och ansöker via länken nedan.

Sök extrajobb inom äldreomsorgen

Insatser i Täby kommun

Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som har bedömt risknivån för samhällsspridning av covid-19 till mycket hög. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Inom kommunen vidtas flera åtgärder, bland annat finns ett stödpaket för det lokala näringslivet. Du hittar mer om vilka åtgärder som görs under rubrikerna nedan.

Näringsliv och företagande

Täby kommun har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Stödpaketet gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med de konsekvenser som kommer av covid-19. Mer om insatserna via länken nedan.

Näringsliv och företagande - om coronaviruset

Fritid och kultur

Nu utökar biblioteken sin service - bland annat genom förlängda lånetider. Ta reda på mer, se vilka evenemang som ställs in och få tips på alternativa kultur- och naturupplevelser via länken nedan.

Fritid och kultur - om coronaviruset

Vård och omsorg

Det är för närvarande besöksförbud på Täbys kommunala äldreboenden och det avråds också från besök på övriga kommunala boenden.

För tillfället håller också flera verksamheter stängt bland andra Träffpunkten, Kemistens dagliga verksamhet och Seniorcenter. Mer information finns via länken nedan.

Vård och omsorg - om coronaviruset

Förskola och skola

För tillfället arbetar medarbetarna i öppna förskolan i andra verksamheter då Täby kommun behöver prioritera om på grund av coronaviruset. Beslutet  innebär att Täbys fyra kommunala öppna förskolor för tillfället är stängda.

Just nu bedrivs distansundervisning för elever på Åva gymnasium och vuxenutbildningen efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Mer om beslutet och annan information finns via länken nedan.

Förskola och skola - om coronaviruset

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Behöver du ändå besöka kommunhuset eller någon av verksamheterna är det ordinarie öppettider som gäller, om inget annat anges. Besöksförbud gäller på vissa ställen, exempelvis kommunala äldreboenden, där riskgrupper finns. 

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

Från och med måndag 23 mars gäller förändrade tidtabeller för dig som reser med SL. Bland annat påverkas Roslagsbanans tidtabell.

Anpassningarna görs för att möta nuvarande och kommande frånvaro bland kollektivtrafikens medarbetare. Du kan läsa mer om förändringarna via länken nedan.

Mer på SLs webbplats 

De allmänna rekommendationerna är att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Att använda handsprit kan också vara ett alternativ.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget har kommunen bestämt att ställa in publika evenemang, stänga vissa mötesplatser samt avstå från möten som inte anses nödvändiga. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinueligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 113 113 for guidance.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.