Situationen är komplex, flera olika lagstiftningar berörs och ett tillsynsärende har initierats hos kommunen för att utreda frågan.

De aktuella fastigheterna längs Drakskeppsvägen 13-29 bildades ursprungligen i början av 1900-talet och gränser kan därför vara osäkra. När fastigheterna bildades hade de gräns direkt mot vattnet. I de detaljplaner som gäller inom området finns ingen allmän platsmark mellan fastigheterna och vattnet.

Förutsättningarna är dessutom olika för olika fastigheter längs sträckan. Exempelvis gäller tre olika detaljplaner inom området och några av fastigheterna har servitut som ger fastighetsägarna rätt att anlägga en brygga på kommunens mark och vatten. Åtgärder har dessutom utförts vid olika tidpunkter vilket har betydelse för bedömningen.

Kommunen kommer därför inom ramen för tillsynsärendet att utreda förutsättningarna för respektive fastighet. Att ett tillsynsärende har initierats innebär dock inte per automatik att fel har begåtts.

Länsstyrelsen har prövat frågan om tillstånd till vattenverksamhet för en av bryggorna, vid Drakskeppsvägen 19, och beslutade att den bryggan ska tas bort. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som nyligen fattade beslut i ärendet. Mark- och miljödomstolens beslut innebär att bryggan ska tas bort senast under mars 2023. Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Frågor och svar

Ett tillsynsärende har initierats hos kommunen för att utreda frågan.

Länsstyrelsen har prövat frågan om tillstånd till vattenverksamhet för en av bryggorna, vid Drakskeppsvägen 19. Länsstyrelsen har beslutat att bryggan ska tas bort. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen där beslut fattades den 8 juni. Beslutet innebär att bryggan ska tas bort senast under mars 2023. Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Generellt krävs det tillstånd från markägaren att bygga något på annans mark men i vissa fall kan fastighetsägare ha laglig rätt att nyttja mark och även anlägga mindre brygga på annans fastighet, se exempelvis Jordabalken (1970:994) 1 kap § 6. En del av fastigheterna har tillstånd från kommunen för brygga på kommunens mark- och vattenområde (servitut). Varje fastighet kommer att utredas utifrån sina respektive fastighetsrättsliga förutsättningar.

Frågan om strandskydd kommer att utredas inom ramen för tillsynsärendet. Kommunen har tidigare bedömt att strandskyddet är upphävt på den aktuella sträckan då området var detaljplanelagt innan lagstiftningen om strandskydd infördes på 70-talet. Bedömningen utgår från den övergångsbestämmelse som finns i lag (1998:811) om införande av miljöbalken, § 10.

I Sverige har kommunerna ansvar för att detaljplanelägga marken inom kommunen, det vill säga avgöra avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen och därmed avgöra gränsdragningen mellan allmän platsmark, exempelvis gator och parker, och kvartersmark för bostäder, kontor, handel med mera. En detaljplan gäller till den ändras eller upphävs. För Drakskeppsvägen innebär det att delar av området inklusive vattnet regleras av detaljplan V1 från 1935. Delar av denna detaljplan har på marken (ej i vattnet) ersatts av detaljplan V28 från 1980 för Drakskeppsvägen 29-27, och för Drakskeppsvägen 25, 25A-B av detaljplan D014 från 1989. Ingen av detaljplanerna redovisar allmän platsmark mellan bostadsfastigheterna och vattnet utan redovisar mark för bostäder fram till vattenområdet.

Du hittar gällande detaljplaner i Täby kommun på Täbykartan.

 

Ett tillsynsärende har initierats hos kommunen för att utreda frågan. Inom ramen för detta kommer förutsättningarna för respektive fastighet att utredas vidare. Att ett tillsynsärende har initieras innebär inte per automatik att något fel har begåtts. En utredning ska klargöra om det förekommer en förseelse eller inte. Efter utredning beslutas om ingripande eller avslut.

Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet för frågor om vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 11 kap valt att utöva tillsyn på helikopterplattan/bryggan. Kommunen har inte gett något tillstånd till helikopterplattan.

Länsstyrelsen har beslutat att bryggan ska rivas. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som fattade beslut i ärendet den 8 juni 2022. Beslutet innebär att bryggan ska tas bort senast under mars 2023. Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolens uppdrag är att döma i mål och ärenden inom områdena miljö, fastighet, vatten och avlopp samt plan och bygg.

Mark- och miljödomstolens webbplats

Generellt är det kommunens avsikt att prioritera ärenden som handlar om skydd av människors liv och hälsa högst. Tillsynsärendet om Drakskeppsvägen 13–29 har påbörjats och utredning sker. Efter att utredningen avslutats kommer eventuella åtgärder att beslutas om för varje enskild anläggning och/eller fastighet.

Med svartbyggen menas ofta byggnader eller andra anläggningar som uppförts utan lov.

Mindre bryggor för enskilt bruk kräver inte bygglov, se frågan ”Får man bygga en brygga på kommunens mark?”. Under utredningen i tillsynsärendet kommer samtliga bryggor på Drakskeppsvägen 13–29 att granskas bland annat med denna frågeställning som grund.

Flera av de aktuella fastigheterna längs Drakskeppsvägen 13–29 är bildade genom avsöndring i början av 1900-talet och gränser kan därför vara osäkra. När fastigheterna bildades hade de gräns mot vattnet. En del av fastigheterna har rätt att ha brygga på kommunens mark- och vattenområde (servitut). Bedöms behovet av att mer noggrant bestämma fastighetsgränserna utförs detta av Lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndighetens webbplats

Allemansrätten är en sedvänja i Sverige, den är också inskriven i lag i Regeringsformen (1974:152) 2 kap § 15. Allemansrätten medför inte bara rättigheter utan även skyldigheter och krav på att visa hänsyn. 

Drakskeppsvägen 13–29 är i samtliga tre gällande detaljplaner utlagda som kvartersmark för bostadsändamål. Kommunens avsikt har inte varit att området ska vara tillgängligt för allmänheten. 

Kommunen rekommenderar iordningsställda badplatser. Här hittar du badplatser i Täby kommun.

Badplatser

Nej, det finns inga planer att anlägga en strandpromenad. Gällande detaljplaner för området redovisar ingen allmän platsmark mellan fastigheterna och vattnet.

Frågorna kring Drakskeppsvägen 13–29 omfattar olika lagstiftningar. Flera myndigheter kan ansvara för olika delar inom samma lagstiftning. Exempelvis har kommunen genom miljöbalken tillsyn gällande strandskydd medan Länsstyrelsen utövar tillsyn gällande vattenverksamhet.

De lagstiftningar som hittills bedömts berörda är

  • Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
  • Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
  • Miljöbalken (SFS 1998:808)
  • Jordabalken (SFS 1970:994)

Lagstiftning

Tillsynsmyndighet

Plan- och bygglag

Kommunen

Plan- och byggförordning

Kommunen

Miljöbalken, avseende strandskydd

Kommunen, delegerad tillsyn från Länsstyrelsen

Miljöbalken, avseende vattenverksamhet

Länsstyrelsen

Fakta om

Generellt strandskydd infördes 1975. Strandskydd är ett generellt områdesskydd som finns runt hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Skyddet gäller land- och vattenområde 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter. Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar. Kommunen och i vissa fall länsstyrelserna kan bevilja strandskyddsdispens om det är förenligt med strandskyddets syfte.

Täby kommun har bedömt att större delen av kommunens kuststräcka inte omfattas av strandskydd eftersom områdena var planlagda vid tidpunkten för det generella strandskyddets införande. Bedömningen har gjorts med stöd av lagen om införande av miljöbalk.

Läs mer om strandskydd

Detaljplaner syftar till att reglera kommande mark- och vattenanvändning samt att göra avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller till den ändras eller upphävs. Kommunen har planmonopol och är därför ansvarig för detaljplanering och detaljplanerna antas normalt av kommunfullmäktige. Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område. I en detaljplan anges gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmän plats definieras enligt PBL som ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. Kvartersmark definieras som ”mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde”. Det är alltså de markområden som ska användas för andra ändamål, t ex för bostäder, handel, industri, dvs för enskilt byggande.

Inom den aktuella sträckan av Drakskeppsvägen finns tre gällande detaljplaner, V1 från 1935, V28 från 1980 och D014 från 1989.

I de detaljplaner som gäller inom det aktuella området vid Drakskeppsvägen finns det ingen allmän platsmark redovisad mellan fastigheterna och vattnet vilket innebär att kommunen aldrig haft för avsikt att mark mellan fastigheterna och vattnet ska vara allmänt tillgänglig.

Mindre bryggor för enskilt nyttjande är bygglovbefriade medan småbåtshamn kräver bygglov. Bedömning sker av varje enskilt fall där grunden i bedömningen är bryggans syfte och utformning. Prövning av bryggor regleras i Plan- och byggförordning (2011:338), 6 kap. 1 §.

Läs mer om bygglov

Fastighetsbestämning är en lantmäteriåtgärd som kan bestämma var en fastighetsgräns går. Lantmäterimyndigheten utför fastighetsbestämning.

Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdens djup, storlek, kvalite eller läge. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ansvarar för prövning av anmälnings- och tillståndärenden. Vattenverksamhet regleras i Miljöbalken (1998:808) 11 kap.

Länsstyrelsens webbplats

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt, till exempel en brunn eller en väg. Servitut regleras i Jordabalken (1970:994) 14 kap.