Bygglovenheten beslutade att öppna ett tillsynsärende för att utreda frågorna och konstaterar att de aktuella bryggorna till sin storlek inte kategoriseras som ”hamn för fritidsbåtar” och att bygglov för anläggandet således inte krävs. Under ärendets beredning har en av de berörda bryggorna tagits bort.

När det gäller strandskyddsfrågan kan det konstateras att planområdet, byggnadsplan V1 från 1935, inte omfattas av det generella strandskyddet enligt lag och att något utvidgat strandskydd inte heller är förordnat av Länsstyrelsen.

Kommunens utredning visar att strandskydd inte föreligger och att dispens därför inte behöver sökas för de anlagda bryggorna.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 oktober 2022 beslutade en enig nämnd att avskriva ärendet för vidare handläggning.

Fakta om

Generellt strandskydd infördes 1975. Strandskydd är ett generellt områdesskydd som finns runt hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Skyddet gäller land- och vattenområde 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter. Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar. Kommunen och i vissa fall länsstyrelserna kan bevilja strandskyddsdispens om det är förenligt med strandskyddets syfte.

Täby kommun har bedömt att större delen av kommunens kuststräcka inte omfattas av strandskydd eftersom områdena var planlagda vid tidpunkten för det generella strandskyddets införande. Bedömningen har gjorts med stöd av lagen om införande av miljöbalk.

Läs mer om strandskydd

Detaljplaner syftar till att reglera kommande mark- och vattenanvändning samt att göra avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller till den ändras eller upphävs. Kommunen har planmonopol och är därför ansvarig för detaljplanering och detaljplanerna antas normalt av kommunfullmäktige. Med planbestämmelser i en detaljplan reglerar kommunen rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område. I en detaljplan anges gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmän plats definieras enligt PBL som ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov”. Kvartersmark definieras som ”mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde”. Det är alltså de markområden som ska användas för andra ändamål, t ex för bostäder, handel, industri, dvs för enskilt byggande.

Inom den aktuella sträckan av Drakskeppsvägen finns tre gällande detaljplaner, V1 från 1935, V28 från 1980 och D014 från 1989.

I de detaljplaner som gäller inom det aktuella området vid Drakskeppsvägen finns det ingen allmän platsmark redovisad mellan fastigheterna och vattnet vilket innebär att kommunen aldrig haft för avsikt att mark mellan fastigheterna och vattnet ska vara allmänt tillgänglig.

Mindre bryggor för enskilt nyttjande är bygglovbefriade medan småbåtshamn kräver bygglov. Bedömning sker av varje enskilt fall där grunden i bedömningen är bryggans syfte och utformning. Prövning av bryggor regleras i Plan- och byggförordning (2011:338), 6 kap. 1 §.

Läs mer om bygglov

Fastighetsbestämning är en lantmäteriåtgärd som kan bestämma var en fastighetsgräns går. Lantmäterimyndigheten utför fastighetsbestämning.

Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar i vatten som förändrar vattenområdens djup, storlek, kvalite eller läge. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ansvarar för prövning av anmälnings- och tillståndärenden. Vattenverksamhet regleras i Miljöbalken (1998:808) 11 kap.

Länsstyrelsens webbplats

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt, till exempel en brunn eller en väg. Servitut regleras i Jordabalken (1970:994) 14 kap.