1. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Dagordning

  1. Föredragning om säkerhet och trygghet

  2. Justering – Måndagen den 27 maj kl 16:00 i rum 0358 (C+SD)

  3. Fastställande av dagordning

  4. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande: "Utredning om lägre byggkostnader"

  5. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: "Vilken beredskap har kommunen inom äldreomsorgen vid en eventuell värmebölja i sommar?"

  6. Frågor

  7. Avsägelser och fyllnadsval

  8. Planprogram för Skarpängs centrum inom Skarpäng, Ella park och Ella gård - godkännande av planprogram

  9. Budgetuppföljning per mars med årsprognos för Täby kommun

  10. Organisationsförändring av kulturskolan

  11. Kommunfullmäktiges program för uppföljning

  12. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg

  13. Revidering av taxa miljöbalken

  14. Utdelningspolicy

  15. Årsbokslut för Samordningsförbundet Södra Roslagen

  16. Årsstämma SÖRAB - uppdrag till ombud - handlingar senare

  17. Årsredovisning 2018 för Täby kommun

  18. Motion: Sänk avgifterna i kulturskolan med 50 %

  19. Motion: Införande av nolltaxa för barn- och ungdomsverksamheter i kommunens lokaler

  20. Motion: Aktiv markpolitik med social hållbarhet

  21. Inlämnande av motioner

  22. Inlämnande av interpellationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

  Läs mer