1. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Dagordning

  1 Justering – Måndagen den 29 april kl 16.00 i rum 0358 (KD + S)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Frågor
  4 Avsägelser och fyllnadsval
  5 Detaljplan för del av fastigheten Tibble 8:16, ny simhall, Täby - Beslut om antagande
  6 Genomförandebeslut av simhallen
  7 Ramavtal avseende planläggning och exploatering av fastigheterna Löttinge 9:12 och Löttinge 9:21 i Löttingelund
  8 Ombudgeteringar avseende drift och investeringar i bokslut för Täby kommun
  9 Hemställan om utökad låneram Norrvatten
  10 Riktlinjer gällande mutor och jäv
  11 Årsstämma 2019 i Täby Holding AB - uppdrag till ombud
  12 Val av styrelse inkl ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf samt revisorer och revisorsersättare i THAB intill slutet av årsstämma 2019
  13 Årsstämma 2019 i Täby Fastighets AB (TFAB) - uppdrag till ombud
  14 Val av styrelse inkl ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf samt revisorer och revisorsersättare i TFAB intill slutet av årsstämma 2019
  15 Årsstämma 2019 i Täby Miljövärme AB - uppdrag till ombud
  16 Val av styrelse inkl ordf, 1:e vice ordf, 2:e vice ordf samt revisorer och revisorsersättare i TMAB intill slutet av årsstämma 2019
  17 Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar (SSBF)
  18 Utökad totalbudget Roslags-Näsby - OBS! SEKRETESS!
  19 Balanslista över obehandlade motioner per den 15 mars
  20 Inlämnande av motioner
  21 Inlämnande av interpellationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

  Läs mer