1. Du är välkommen att besöka fullmäktiges sammanträden som är öppna för alla.

  Dagordning

  1 Justering – Torsdagen den 21 mars kl 16:00 i rum 0358 (L+MP)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Frågor
  4 Avsägelser och fyllnadsval
  5 Tillägg till förbundsordning SSBF
  6 Detaljplan för del av fastigheter inom Lahäll - beslut om antagande
  7 Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta - beslut om antagande
  8 Ny skolbyggnad inom stadsdelen Täby park - beslut om framtagande av systemhandling
  9 Reglemente överförmyndarnämnden
  10 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 december 2018
  11 Beslut om att avveckla AB Vårljus - Uppdrag till ombudet
  12 Anmälan av planeringsunderlag 2020 (PLU20)
  13 Motion: Certifiering av gode män och förvaltare
  14 Motion: Klimatstöd till Täbys invånare och företag, genom rådgivning och utbildning
  15 Motion: Om behovet av en kommunal energi- och klimatrådgivare i Täby
  16 Inlämnande av motioner
  17 Inlämnande av interpelationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 18 mars

  Läs mer