1. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dag och tid

  Måndagen den 6 mars 2023 klockan 18:00

  Plats

  Fullmäktigesalen, Täby kommunhus

  Beslutande

  Kommunfullmäktiges ledamöter

  Övriga deltagare

  Kommunfullmäktiges ersättare

  Dagordning

  Nr

  Ärende

  Dnr

  1

  Justering av protokoll – Fredagen den 10 mars 2023 kl. 15.00 i rum 0343 (KD + S)

   

  2

  Fastställande av dagordning

   

  3

  Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande: Skydd för bussresenärer vid hållplats i Täby centrum

   

  4

  Besvarande av interpellation från Elisabeth Johansson (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Angående biologisk mångfald

   

  5

  Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Angående konsekvenserna av avskaffad förbränningsskatt

   

  6

  Frågor

   

  7

  Avsägelser och fyllnadsval

   

  8

  Revidering av prioriteringslista för renoveringsplaner samt nya riktlinjer för detaljplanering av enskilda småhusfastigheter

  KS 2022/327-20

  9

  Svar på motioner: Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige

  KS 2019/98-00

  10

  Svar på motion: Inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

  KS 2022/228-09

  11

  Svar på motion: Planberedskap för tunnelbanestationer i Täby centrum och Arninge

  KS 2022/117-31

  12

  Svar på motion: Värna våra insekter genom att se över ljusföroreningarna

  KS 2022/68-40

  13

  Inlämnande av motioner

   

  14

  Inlämnande av interpellationer

   

  Välkommen!

  Läs mer

 1. april
 2. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Dag och tid

  Måndagen den 17 april 2023 klockan 18:00

  Plats

  Täby kommunhus, fullmäktigesalen

  Beslutande

  Kommunfullmäktiges ledamöter

  Övriga deltagare

  Kommunfullmäktiges ersättare

  Dagordning

  Nr

  Ärende

  Dnr

  1

  Justering av protokoll – Torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 i rum 0343 (C + SD)

   

  2

  Fastställande av dagordning

   

  3

  Besvarande av interpellation från Elisabeth Johansson (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande: Restaurering av våtmarker - en utmärkt klimatåtgärd

   

  4

  Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande: Angående toaletter vid Arninge resecentrum

   

  5

  Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Beredskap för konsekvenserna av stoppad byggnation på grund av läget på bostadsmarknaden

   

  6

  Frågor

   

  7

  Avsägelser och fyllnadsval

   

  8

  Årsredovisning 2022 för Täby kommun

  KS 2023/58-04

  9

  Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2022 för Täby kommun

  KS 2023/59-04

  10

  Förslag på ny nämndorganisation inom socialtjänstens område

  KS 2022/288-00

  11

  Ändring i bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun

  KS 2022/105-04

  12

  Inträdesordning för äldrenämnden

  KS 2022/279-01

  13

  Val av ledamöter och ersättare samt beslut om närvaro (insynsplats) i socialnämnden från den 1 juni 2023

  KS 2022/326-01

  14

  Val av ledamöter och ersättare samt beslut om närvaro (insynsplats) i äldrenämnden från den 1 juni 2023

  KS 2022/326-01

  15

  Anmälan av planeringsunderlag för 2024

  KS 2023/60-04

  16

  Genomförandebeslut för uppförande av en tillfällig paviljong för Nytorps förskola, inom del av Tibble 10:33, Näsbydalsvägen 35

  KS 2023/62-25

  17

  Energiplan för Täby kommun

  KS 2021/352-09

  18

  Redovisning av obesvarade motioner per den 7 mars 2023

  KS 2023/70-09

  19

  Rapport över ej verkställda beslut per den 31 december 2022

  KS 2022/125-79

  20

  Årsredovisning 2022 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

  KS 2023/52-04

  21

  Svar på motion: Gång- och cykelväg från Karby gård till Broby gård och Såstaholm

  KS 2023/5-33

  22

  Svar på motion: Se över och komplettera rastplatser med fler fasta bord och bänkar samt återskapa en rogivande och trevlig naturmiljö

  KS 2023/33-09

  23

  Inlämnande av motioner

   

  24

  Inlämnande av interpellationer

   

  Välkommen!

  Läs mer