1. Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänds via webb-tv. Det går också att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Agenda

  1. Justering av protokoll - Tisdag den 1 december kl 16.00 i rum 0358 (C + SD)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Strategi och program för besöksnäringen
  4. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Trängselskatter i Coronatider
  5. Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-11-02): Täbys framtid
  6. Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Hemlösas situation i Täby
  7. Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande: Utbildning av personalen på SÄBO
  8. Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till socialnämndens ordförande: Hur stora är utbetalningarna av socialhjälp/försörjningsstöd till de flyktingar /anhörig-invandrande/ensamkommande/kvotflyktingar som ankommit sedan 2010?
  9. Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande: Varför har inte en mer utförlig och transparent utvärdering av hur äldreomsorgen drabbades av Covid-19 utförts?
  10. Frågor
  11. Avsägelser och fyllnadsval
  12. Val av socialnämnd år 2021
  13. Val av stadsbyggnadsnämnd år 2021
  14. Budgetuppföljning per 30 september för Täby kommun
  15. Avfallsbudget och avfallstaxa för 2021
  16. Budget och taxa för 2021 års VA-verksamhet
  17. Taxa för bygglov, planering samt kart- och mättjänster 2021
  18. Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
  19. Försäljningsuppdrag avseende fastigheter för gruppbostäder LSS - Eldröret 1, Kiwin 1, Bordet 20 och Löttinge 3:29
  20. Förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)
  21. Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg
  22. Verksamhetsplan 2021
  23. Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Ändra bibliotekspolicyn
  24. Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Publicera listor över inköp liksom över bortplockade böcker och tidskrifter i biblioteken
  25. Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Inför framkomlighetsmål för biltrafiken
  26. Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Mät cyklingen i Täby noggrant
  27. Svar på motion (bordlagd 2020-11-02): Underhåll motionsspår
  28. Svar på motion: Öka andelen särskilda boenden i egen regi för att tillförsäkra ett boende inom kommunen för våra äldre Täbybor
  29. Svar på motion: Kameraövervakning av Täby torg och angränsande gångstråk
  30. Svar på motion: Namngivning rondeller
  31. Inlämnande av motioner
  32. Inlämnande av interpellationer

  Läs mer

 1. december
 2. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer