1. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  1 Justering av protokoll - Måndagen den 22 juni 2020 kl 16:00 i rum 0358 (KD + S)

  2 Fastställande av dagordning

  3 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-06-03): Varför fungerar inte ventilationssystemet i kommunhuset?

  4 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande (bordlagd 2020-06-03): Cykelfrämjande åtgärder

  5 Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2020-06-03): Förändringen av simhallens innehåll

  6 Frågor

  7 Avsägelser och fyllnadsval

  8 Ramavtal avseende planläggning och exploatering av fastigheten Hingsten 1

  9 Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd avseende deltagande på distans vid nämndens sammanträden

  10 Antagande av reviderade reglementen för gymnasie- och näringslivsnämnden samt socialnämnden

  11 Arvode till deltagare på distans – revidering av Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun

  12 Kommunvakter i egen regi - försöksverksamhet

  13 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom social omsorg per den 31 mars 2020

  14 Stockholms brandförsvar – taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning)

  15 Årsstämma Inera AB

  16 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Redovisa kostnaderna för mottagande av migranter

  17 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Bättre vägar till E4 norrut

  18 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Inför språkkrav i svenska samt utbildning i svensk kultur och svenska värderingar för anställning inom äldreomsorgen

  19 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Ansök om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

  20 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Täbyparken i Täby park

  21 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Infartsparkering för Täbybor vid Arlanda

  22 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Infartsparkering för Täb

  ybor vid Danderyds sjukhus

  23 Svar på motion (bordlagd 2020-06-03): Barnbokslut för Täby kommun

  24 Inlämnande av motioner

  25 Inlämnande av interpellationer

  Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

  Läs mer

 1. oktober
 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 3. november
  • Klockslag 18:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

  • Klockslag 13:00

  Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 4. december
 5. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

   

                 

  Läs mer