1. Dagordning

  1. Justering - Torsdag den 21 december kl. 16.00 i rum 0360 (KD + S)
  2. Fastställande av dagordning
  3. Besvarande av interpellation från Eva Mattson Franzén (S): "Skolors resultat i Öppna jämförelser 2017"
  4. Frågor
  5. Avsägelser och fyllnadsval
  6. Val av barn- och grundskolenämnd 2018
  7. Val av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2018
  8. Val av kultur- och fritidsnämnd 2018
  9. Godkännande av exploateringsavtal för del av fastigheten Hästen 2 m fl i Täby park
  10. Detaljplan för del av fastigheten Hästen 2 m fl i Täby park - Beslut om antagande
  11. Godkännande av exploateringsavtal för del av fastigheten Viggbyholm 74:35 i Täby park
  12. Detaljplan för del av fastigheten Viggbyholm 74:35 i Täby park - Beslut om antagande
  13. Godkännande av exploateringsavtal för Skarpäng 60:13, Viveln 102-103
  14. Antagande av detaljplan för Skarpäng 60:13, Viveln 102-103
  15. Arrendeavtal Ullna koloniträdgårdsförening
  16. Ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 september 2017
  17. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker
  18. Motion: Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag för hyresrätter
  19. Motion: Utomhuspedagogik Outdoor Education
  20. Motion: Mälardalsrådet
  21. Inlämnande av motioner
  22. Inlämnande av interpellationer

  Kommunfullmäktiges sammanträde 18 december

  Läs mer