Rivning och markarbeten

För att få riva en byggnad (eller en del av en byggnad) krävs rivningslov. Inom ett område med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge.