Sök till Åva
Nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla

Tillgängligt lärande

På Åva gymnasium ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Undervisningen ska vara meningsfull och begriplig för alla. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla.

För att utveckla tillgängligheten ligger fokus på den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg, till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.Personalen på skolan arbetar målmedvetet med att utveckla ett tillgängligt lärande utifrån pedagogiska strategier som skapar en god lärmiljö för alla och en hög grad av delaktighet. Våra tre specialpedagoger har ett nära samarbete med lärare i olika ämnen för att undanröja det som kan vara hinder i lärandet.

Pedagogisk IT

Som ett led i arbetet med att göra det möjligt för alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling erbjuder Åva gymnasium god tillgång till digitala verktyg samt modernt utrustade lärmiljöer. Alla elever får en Chromebook när de börjar på skolan. På Teknikprogrammet får de i stället en PC.

Flera av våra förstelärare har i uppdrag att tillsammans med övriga medarbetare utveckla det pedagogiska användandet av IT. Det finns god tillgång till digitala lärresurser och kompensatoriska hjälpmedel erbjuds alla elever.

Språkutvecklande arbetssätt

För att elever ska kunna ta till sig ny kunskap behöver de också lära sig det fackspråk som är typiskt för just det ämnet. Våra lärare använder därför ett språkutvecklande arbetssätt. Det innebär att vi arbetar mycket med begrepp, vad de betyder och hur de används. Eleverna får också stöttning i att både förstå och själva producera de texttyper som är vanliga inom ämnet, ex labbrapporter, instruktioner eller analyser. Undervisningen är kommunikativ med öppna frågor som stimulerar tänkandet och möjliggör för eleverna att bidra till varandras lärande.