Sök till Åva

Åvas partners

Kungliga Tekniska Högskolan

Åva har ett mångårigt samarbete med KTH, något som ger våra elever på naturvetenskap och teknik högskoleförberedelse på riktigt. Det kan t ex handla om laborationer och studiebesök, träffar med teknologer, föredrag med KTH-forskare eller att få vara "Student för en dag". Att många av eleverna som går Naturvetenskap och Teknik på Åva går vidare till studier på KTH eller andra tekniska högskolor visar att det här är en värdefull satsning.

Du som är extra intresserad av matematik kan också få prova på att läsa det ämnet på KTH redan under din gymnasietid. Det gör du genom att i årskurs 3 välja kursen Matematik specialisering, som genomförs i samarbete med KTH. Upplägget innebär att du läser kursen Linjär algebra för gymnasister på KTH, parallellt med att du får undervisning i programmering kopplad till matematik av lärare på Åva. Det innebär att du har en fot på högskolan redan när du går gymnasiet.

 

Stockholms Universitet, lärarutbildningen

Åva Gymnasium och Stockholms universitet har under en treårsperiod varit partners inom övningsskoleprojektet, en samverkan kring lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning och handledarutbildningen. Nu vidareutvecklar vi samarbetet inom nya områden som gynnar både Åva och lärarutbildningen.

Det första projektet innebär att lärarstudenter kommer till Åva gymnasium även inom sina kurser i ämnesdidaktik. Hösten 2018 tränade lärarstudenterna på bedömning och återkoppling vid laborationer eller muntliga situationer. Totalt medverkade 40 studenter och 8 lärare, och vi kunde ha 4-10 lärarstudenter i varje klass. På så sätt fick eleverna mer individuell återkoppling, och lärarna kunde genomföra undervisning som inte är möjlig när man är ensam vuxen i klassrummet. Det var övervägande positiva kommentarer från både studenter, elever och lärare. Våren 2019 genomförs ett liknande projekt, när det handlar om elevers uppfattningar etik, moral och vad som räknas som kunskap inom sitt ämne.

 Det andra projektet går ut på att lärarna formulerat problem eller utvecklingsprojekt i undervisningen. Tanken är att studenternas självständiga arbeten kan användas för att få en aktuell forskningsanknytning och en systematisk undersökning av en frågeställning. De projekt som just nu är aktuella finns här: https://sites.google.com/view/ava-mnd-sjlavstandiga-arbeten/startsida, och vi hoppas att flera studenter kommer att välja något av projekten under HT19.

Än så länge är det MND (Institutionen för matematikämnet- och naturvetenskapsämnenas didaktik) som är den institution som ingår i samverkan, och därmed omfattas lärare i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknikämnen. Ambitionen är att på sikt hitta modeller där fler ämnen, institutioner och stadier kan ingå.

Vetenskapens hus

Att samverka med näringsliv, universitet och högskolor är en självklarhet för oss på Åva. Sedan många år gör naturvetenskapsprogrammet besök på Vetenskapens Hus.

Vetenskapens Hus erbjuder aktiviteter i högskolemiljö inom naturvetenskap, matematik och teknik. Verksamheten startade 2001 som ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. I Vetenskapens Hus möts skolungdomar, lärare, studenter, forskare samt näringslivet. Under ledning av forskarstudenter utmanas våra elever i intressanta experiment och klurigheter. Senaste besöket var fokus på " Hilberts hotell", en paradox om matematisk oändlighet, framlagd av matematikern David Hilbert.

Företagarna i Täby

Företagarna i Täby arrangerar årligen Dragons Den för kommunens Ung Företagsamhets-företag. Affärsplanen är grunden i tävlingen.

I det första tävlingsheatet sållas de två bästa UF-företagen per gymnasieskola ut. Dessa presenteras sedan

för juryn och bedöms utifrån fyra kriterier: Innovation, Affärsplan, Presentationsförmåga och Hållbarhet.

Vinnaren kungörs på Täby Företagarträff, som brukar hållas i kommunhuset på våren.

 

Täby Jarlabanke Rotaryklubb

Genom Täby Jarlabanke Rotaryklubb har eleverna som går Naturvetenskap eller Teknik möjlighet att få en rådgivare när de gör sitt gymnasiearbete. I vissa fall rådgivarna har egen erfarenhet av det område som eleverna arbetar inom, i andra fall handlar det om att delar med sig av sin erfarenhet att driva projekt.

Åvas Amnestyförening

Alla har rätt till kunskap om sina egna och andras rättigheter. Därför ingår Åva Gymnasium i Amnesty Internationals samarbetsprojekt Skola för mänskliga rättigheter. Genom samarbetet kan vi främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus och skolan får en tydlig internationell profil.

Årligen deltar lärare från Åva gymnasium tillsammans med lärare från andra samarbetsskolor i fortbildningar rörande mänskliga rättigheter anordnade av Amnesty International. Dessutom har Åva gymnasium idag en av Sveriges största Amnestygrupper av och för elever. Gruppen organiserar och driver kampanjer om och kring mänskliga rättigheter och får via Amnesty fortlöpande fortbildningar som stärker arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati på skola

FN-skola

Åva är sedan 2018 en certifierad FN-skola
Certifieringen är resultatet av en flerårig satsning på värdegrundsfrågor och arbete med mänskliga rättigheter. Elever på skolan har också bildat en FN-förening och arbetar med stort engagemang i frågor som rör mänskliga rättigheter, fred och utveckling. De genomför regelbundet olika aktiviteter för att stödja projekt som syftar till att skapa en bättre värld. Ett aktuellt sådant är projektet Flicka  som är Unfpa, FN:s befolkningsfonds, arbete för flickors rättigheter i norra Etiopien. Till projektet har Åvas FN-förening samlat in pengar genom att sälja fika på Öppet Hus.