Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva
Tillsammans för en riktigt bra skola

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi som arbetar på Åva strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet. Vi vill helt enkelt göra en riktigt bra skola ännu bättre och använder därför ett systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp olika delar av verksamheten.

Årshjul

Skolans årshjul för kvalitetsarbete innehåller bland annat uppföljning av elevers betyg och resultat på nationella prov. Dessutom genomförs under höstterminen en elevenkät i alla årskurser och på vårterminen en länsgemensam enkät i årskurs 2. Kursutvärderingar genomför i alla ämnen. Mjuka data i form av fokusgrupper med elever från olika program ger också värdefull input när det gäller hur elever upplever skolan. Resultaten från dessa underlag analyseras av skolledning, medarbetare och i viss mån även elever. Utifrån analyserna prioriterar skolan de fokusområden som ligger till grund för nästkommande läsårs arbetsplan.

Arbetsplanen

Arbetsplanen är uppbyggd så skolan sätter upp ett antal övergripande mål som ska genomsyra verksamheten. I planen finns även ett antal mål som är satta av den politiska nämnden. Åva bryter sedan ned dessa mål till arbetssätt inom respektive målområde och detta blir sedan den arbetsplan som följs under läsåret.

Skolan strävar efter att tillvarata de metoder och idéer som i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är de bästa för den enskilda eleven och verksamheten i stort.