Start / Om Täby / Politik

Politik

Så styrs Täby

Kommuninvånarna är grunden i den kommunala verksamheten, eftersom det är invånarna som väljer de politiker som styr kommunen. Vart fjärde år hålls kommunalval och efter valresultatet fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti. Politikerna styr och ansvarar för verksamheten i kommunen. Kommunanställda tjänstemän verkställer de politiskt fattade besluten. Tjänstemännen bereder också ärenden till nämnderna och till kommunfullmäktige.

Kommunens uppgifter

De kommunala uppgifterna kan delas in i två grupper:

 • Obligatoriska uppgifter, det vill säga sådana som kommunen måste utföra enligt lag. Exempel är undervisning, äldreomsorg och  renhållning.
 • Frivilliga uppgifter, det vill säga sådana som kommunen själv väljer att ha. Exempel på frivilliga uppgifter är kultur- och fritidsverksamhet.

Så här fattas besluten

Flera instanser medverkar när kommunen tar beslut:

Nämnderna

 • beslutar i frågor som rör en verksamhet.
 • beslutar i frågor som nämnderna enligt lag har hand om.
 • bereder fullmäktiges ärende.
 • ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs inom respektive verksamhet.

Kommunstyrelsen (KS)

 • ska hålla uppsikt över de övriga nämndern.
 • ska lämna förslag till kommunens budget och den översiktliga planeringen.
 • ska bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige (med vissa undantag).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ.Kommuner med minst 36 000 invånare ska ha minst 61 ledamöter. Därför har Täby 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens "riksdag"och  beslutar om budget, bokslut och andra stora och strategiska frågor. På kommunfullmäktiges sammanträden kan ledamöterna ställa frågor och interpellationer samt väcka förslag genom så kallade motioner. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Ta del av allmänna handlingar

Allmänna handlingar är enligt grundregeln offentliga och tillgängliga för alla att läsa (eller lyssna på). Undantag är handlingar som är skyddade av sekretess.

Vad är en allmän handling?

 • En handling innehåller information av något slag, en text, en bild eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator.
 • En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där, till exempel inkomna brev och upprättade protokoll.

Läs mer om allmänna handlingar här

 

Under länkarna till vänster kan du läsa mer om kommunfullmäktige och de olika nämnderna. Vi lägger också ut kallelser till och protokoll från sammanträden.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-08-22