Start / Bygga, bo och miljö / Regional samverkan / RUFS, regional utvecklingsplan

RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010

Stockholmsregionen växer så att det knakar. Befolkningen tilltar, näringslivet utvecklas och internationaliseringen ökar. Denna tillväxt förväntas öka ytterligare under kommande år, vilket kan leda till ökad bostadsbrist, avsaknad av studieplatser samt ytterligare trängsel i trafiken.

Den 11 maj 2010 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. Planen sändes till regeringen som hade tre månader på sig att ta ställning till om man vill pröva om regionplanen tillgodoser riksintressena. 30 augusti 2010 beslutades det att inte ta upp planen till prövning vilket innebär att planen nu vunnit laga kraft.

RUFS visar på regionens starka, men också svaga, sidor. Stockholmsregionen konkurrerar i huvudsak inte med övriga Sverige utan med andra storstadsregioner utanför landets gränser. En stark Stockholmsregion som förmår attrahera utländska investeringar genererar inte bara nya jobb och utvecklingsmöjligheter utan bidrar också till att sprida tillväxten till övriga delar av landet. En uppgift för den regionala utvecklingsplanen är att ge goda förutsättningar för detta.

RUFS är avsett att vara ett instrument för regionens aktörer i deras arbete - enskilt och gemensamt - för att förverkliga den övergripande visionen: en långsiktigt hållbar utveckling för regionen.

Vision, mål och strategi 

 

Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden. Målen slår fast vad regionen måste uppnå för att bli mer attraktiv. Strategierna visar vägarna fram till visionen.

RUFS i Täby

Den antagna utvecklingsplanen pekar ut Täby centrum – Arninge som en regional kärna. Täby kommun har bejakat kärnan, innebärande att området är lämpligt för en tätare mer stadsmässig bebyggelsestruktur. Det pågående ärendet med utveckling av Täby centrum är ett första steg i att förtäta kärnan. Även det pågående utvecklingsarbetet i Arninge ligger helt i linje med RUFS.

RUFS redovisar två olika scenarier(BAS och HÖG) för befolkningstillväxten i stockholmsregionen. Täby kommuns eget mål om 80 000 invånare år 2030 stämmer väl med RUFS scenario för HÖG tillväxt.

RUFS föreslår en ny pendeltågslinje från Stockholm via Solna, Danderyds sjukhus, Täby centrum till Arninge. Täby kommunen arbetar tillsammans med alla övriga nordostkommuner för att förverkliga en pendeltågslinje. Kommunerna vill att pendeltågslinjen i en första etapp skall förlängas till Åkersberga och sedan på sikt till Norrtälje. Banverket arbetar för närvarande med en förstudie för en ny tågförbindelse till nordostsektorn.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-29