Start / Bygga, bo och miljö / Regional samverkan / Gröna kilar / Ekologiska landskapssamband

Ekologiska landskapssamband

Täby kommun har tillsammans med Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Danderyd och landstingets tillväxt, miljö och regionplaneringsenhet, TMR, tagit fram en analys av ekologiska landskapssamband i Rösjökilen. Analysen visar viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

Analysens mål är att visa ekologiska landskapssamband inom och över kommunernas gränser. Detta för att se vilka områden som är viktiga för vilka arter, samt för att visa vad arterna behöver för att sprida sig i landskapet. Det är första gången som en av Stockholms gröna kilar undersöks på detta sätt. Analysen är också den första som gjorts på ett så stort område. Kommunerna har nu gemensam kunskap om var i Rösjökilen det finns fungerande ekosystem och viktiga spridningsvägar för ett urval av bevarandevärda arter.

Den nya kunskapen som kommit av analysen kan användas när vi planerar naturvårdsåtgärder. Den är även ett bra underlag i arbetet med nya detaljplaner. Analysen visar var det finns viktiga ekologiska samband i Rösjökilen, samt i vilka delar som sambanden bör förbättras. Detta ger oss värdefull kunskap som vi kan använda för att gynna den biologiska mångfalden vid skötsel av våra naturreservat och naturområden.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-07