Angarnkilen

Angarnkilen delar upp sig i två grenar varav den ena sträcker sig utmed Långhundraleden och den andra österut till kusten. Dess södra spets utgörs av Stolpaskogen i Täby. Angarnkilen har de mest omfattande kulturmiljöerna av länets tio kilar. Hagmarkerna är många och några av dem tillhör de mest artrika i länet. Angarnsjöängen är länets främsta fågellokal. Kilen innehåller flera stora, tysta områden. Tärnanområdet är ett av regionens viktigaste vildmarksområden med stora skogsområden och många små skogssjöar.

Friluftsområden

Omtyckta ströv- och motionsområden med leder och spår finns bland annat vid Össeby IP i Karby och Skavlöten i Täby. Rönninge by-Skavlöten är ett kommunalt reservat som ligger i Täbys östra delar utmed Rönningesjöns strand. Det är Täby kommuns viktigaste friluftsområde med ett stort motionscentrum och många olika leder och spår. Norra delen av området upptas av delvis barrdominerade friluftsskogar. I södra delen av området ligger den välbevarade 1800-talsbyn Rönninge by med ett aktivt jordbruk.

Rönningesjön

Roslagsleden kan vandras från Stockholm till Norrtälje och vill man gena tar man av på den blå leden genom Österåker. I Angarkilen finns också flera sportanläggningar, stora golfbanor och ridanläggningar.

Skylt på Roslagsleden

Sjöar och våtmarker

Angarnsjöängen är länets förnämsta fågellokal och av riksintresse för natur- och kulturmiljö. Angarnsjöängen är både naturreservat och Natura 2000-område. Vid Angarnsjöängen finns vackra kulturmiljöer med många fornlämningar från brons- och järnåldern. I kilen finns också andra värdefulla sjöar och våtmarker som exempelvis Ullnasjön, Fågelsångsmossen, Träskmossen och Gävsjön.

Angarnsjöängen från Midsommarberget

Från Östersjön till Uppsala gick Långhundraleden, vikingarnas gamla farvatten. Förr i tiden färdades man till stor del på sjöar och vattenleder - på sommaren med båt och under vintern på isen. Samhället Karby- Brottby har vuxit fram på båda sidor om den gamla vattenleden. I Brottby finns ett Natura 2000-objekt, Brottby allé. Lite längre upp västerut längs med Långhundraleden ligger Vada och Vada sjökullar. Sjökullarna, som påminner om högarna vid Gamla Uppsala, klassas även det som ett Natura 2000-område.

Vada gravkullar

Vildmark

I nordost avgränsas Angarnkilen av de stora vildmarksområdena i Tärnan och österut mot Wira bruk, Roslags-Kulla, Mälby herrgård och Östanå slott. Kring Östanå slott finns vackra stora bokskogar. I området finns också Loån som slingrar sig genom kulturlandskapet och där öringen leker. Flera gravrösen vittnar om att trakten var en rik bygd redan under bronsåldern. I Roslags-Kulla finns en träkyrka från 1706. I närheten av Wira bruk finns två Natura 2000-områden, ett som heter Losjön och ett vid sjön Viren som heter Blötviken.

Wira bruk

Höga natur- och kulturvärden

Hela Angarnkilen präglas av miljöer med höga natur- och kulturvärden. Stora delar av kilens västra sida är av riksintresse för natur- och kulturmijö och stora delar av den östra delen av kilen är av riksintresse för friluftslivet. I kilen finns flera Natura 2000-objekt.

Längst upp i Angarnkilens nordöstra del finns det två Natura 2000-områden: Stavs äng och Malmsjön, som även är ett naturreservat. I Täby har Länsstyrelsen beslutat att bilda naturreservat vid Prästgårdsmarken. I Tärnanområdet finns Exerman-Hersby naturreservat, Bromseby naturreservat och Trehörningsskogens naturreservat. Det är i Tärnanområdet som vargen finns, i  Rialareviret.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-06-10