Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och Avlopp (VA) / Dagvatten / Dagvattendammar i boendemiljön

Dagvattendammar i boendemiljön

Emellanåt väcks frågan om huruvida dagvattendammar ska ha staket eller inte. Liksom de flesta andra kommuner har vi valt att inte hägna in dammar annat än i undantagsfall eftersom en damm utan staket har större fördelar än en damm med.

Dammar utan staket både är och känns mer tillgängliga. Därför är de bättre för djurlivet och har även större rekreativa fördelar. Våra anlagda dammar är utformade med tanke på säkerhet, men för att undvika olyckor ska man naturligtvis alltid vara försiktig vid vatten. Vi ser gärna att människor uppehåller sig vid våra dammar och att de tillsammans med sina barn utforskar och upptäcker den spännande vattenmiljön.

Dagvattendammars positiva effekt

Att dagvattenanläggningarna har en positiv effekt på recipienterna, våra sjöar, råder det inga tvivel om. Men det finns även en hel del andra fördelar som själva reningsanläggningarna medför i samhället och naturen. Det man talar om är främst biologisk mångfald och rekreation.

Biologisk mångfald innebär att livsmiljön är sådan att den kan hysa en mångfald av växt- och djurarter. Dagens samhälle har på många sätt utarmats på den här typen av miljöer i och med det effektiva jordbruket, skogsbruket och samhället i stort. Genom att skapa småvatten som exempelvis dammar, bidrar man till återintåget för undanträngda arter som behöver vatten för att kunna leva och fortplanta sig. Groddjur och vattensalamandrar trivs, och många fågelarter hittar en plats att leva på. Även landlevande djur kan dra nytta av vattendragen för att dricka eller finna föda i form av smådjur och annat.

Rekreation med kvalitet blir allt viktigare i dagens tätbebyggda samhällen. Det är skönt att komma ifrån arbete, teknik och buller för en stund. Natur- och parkmiljöerna i bostädernas närhet nyttjas flitigt till exempelvis joggingturer och promenader. Men det finns också möjlighet att ligga och sola, ha picknick eller att bara sitta och läsa tidningen på en bänk. En öppen parkmiljö med grönska och vattenspegel uppskattas av de flesta. Det blir en rofylld plats där man kan hämta ny energi.

Att hägna in en dagvattendamm

På vissa platser vill de närboende att dammarna ska hägnas in med staket, på grund av rädsla för olyckor med barn. Täby är en skärgårdskommun med många sjöar och en lång kuststräcka, och vår åsikt är därför att vi även ska kunna ha dammar utan staket.

Om dammarna hägnas in går en stor del av värdet förlorat, i viss mån med avseende på den biologiska mångfalden, men huvudsakligen ur rekreativ synvinkel. Även kostnaden blir högre, dels i anläggningsskedet, men framförallt när det kommer till underhållet och driften av dammarna som försvåras i och med ett staket. Då är det bättre att istället lägga pengarna på själva reningen så att våra sjöar kan uppnå en högre vattenkvalitet.

Vår åsikt är att man ska kunna ha öppna vatten i en skärgårdskommun som Täby. Olyckor kan hända var som helst i ett samhälle. Det gäller att minimera riskerna, men också att se rimligheten i de åtgärder man vidtar. Man måste jämföra samhällets faror och väga dem mot varandra så att man förstår var skyddsåtgärderna gör störst nytta.

När vi nu försöker skapa trivsamma miljöer med bänkar, broar och frodig grönska, då vill vi att dessa ska vara tillgängliga för allmänheten. Dessutom finns risken att barn tycker det är ännu mer spännande med ett staket än utan, men det kanske inte är lika lätt att klättra tillbaka över det när man väl har klättrat in?

Vid ett par av våra dammar har vi satt upp staket runt hela eller delar av dammen. Detta är undantag som beror på att dessa sträckor anses extra utsatta för små barn eller exempelvis cykeltrafik.

Minimera riskerna med dagvattendammar

När vi anlägger dammar vidtar vi en hel del försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna för olyckor. Dammarna är oftast betydligt säkrare än många naturliga kuststräckor och åar. På vissa välbesökta platser finns dessutom livbojar uppsatta ifall olyckan skulle vara framme.

Dagvattendammarna i Täby är konstruerade med flacka slänter och avsatser så att man utan problem ska kunna ta sig upp om man trillat i. Vattendjupet är ofta mindre än en meter på det djupaste stället och vid det högsta vattenståndet (vid kraftig nederbörd). Under normalt vattenstånd är djupet ofta bara en dryg halvmeter i mitten av dammen. Vanliga diken och sjökanter kan många gånger vara betydligt farligare, med djupt vatten direkt i strandkanten och med branta slänter.

Vår förhoppning är att föräldrarna ska följa med sina barn till sjöar, dammar och vattendrag, och lära dem det fina med ett bo invid en vattenmiljö. Och framförallt lära dem att ha respekt för vatten. Detta är väl redan en självklarhet för alla som bor i närheten av ett naturligt vattendrag, så varför skulle det inte kunna fungera även för dem som bor vid en damm?

Man bör inte bada i en dagvattendamm eftersom vattnet bland annat kommer från vägar, men det är i regel inte skadligt att få vattnet på sig - jämför med en vattenpöl på gatan. I föräldrars sällskap lämpar sig dammarna väl för att titta på djurlivet eller sjösätta leksaksbåtar.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19