Fjärrvärmesatsning

För att ge Täbyborna miljövänligare värme och erbjuda fastighetsägarna i kommunen fler möjligheter genomför kommunen en satsning för att väsentligt bygga ut fjärr­värmen. Ytterligare ett skäl till utbyggnaden är en väntad ök­ning av värmebehovet på grund av den nybygg­nation som kommer att ske i Täby kommande 20-30 år. Målet är att nätet skall ersätta ett flertal enskilda pannor. Redan nu är det cirka 20 km långa stamnätet färdigt, från Arninge i norr till Roslags-Näsby i söder.
Modern och grön uppvärming

Utbyggnaden av fjärrvärme i Täby påbörjades 2012 med avsikten att framför allt de tätbebyggda delarna av Täby ska få tillgång till modern och hållbar uppvärmning. Fjärrvärme ger minskad miljöpåverkan lokalt och globalt genom effektiv produktion med förnybara bränslen och färre skorstenar i bostadsområdena.

Värmen produceras i den biobränslebaserade värmeanläggningen i Arninge. Anläggningen ingår som en del i kommunens planer för Arninge-Ullna och kommer att utvecklas i etapper för att kunna säkerställa leveranser till fjärrvärmekunderna. På längre sikt kommer ytterligare basproduktion att vara nödvändig.

Öppet nät för ökad valfrihet

Inför fjärrvärmearbetet startade kommunen distributionsbolaget TMAB (Täby Miljövärme AB). E.ON Värme Sverige är TMABs samar­betspartner i utbyggnaden och ansvarar för kontraktering av fastighetskunder, projektering och byggnation av fjärrvärmenätet . Det finns även andra fjärrvärmeaktörer i Täby. Efter 2027 ska nätet öppnas för konkurrens och ge kunderna möjlighet att välja leverantör. Ett öppet nät ger valfrihet för kunderna och konkurrens ökar möjligheter till ett kundanpassat utbud.  


Bygga fjärrvärmeledning

Att bygga en fjärrvärmeledning innefattar många olika arbetsmoment. Tidplanen från det att grävningen inleds till dess att det är igenlagt kan sträcka sig allt mellan 2 veckor upp till 2-3 månader. Om berg måste sprängas, spår eller ledningar passeras, krävs oftast ännu längre tid. En sammanfattning av arbetsmoment och tidplan för att bygga en fjärrvärmeledning finns under dokument i menyn till höger.

För frågor som rör fjärrvärmekontrakt, anslutningar, ledningsnät och produktionsanläggningar hänvisas till E.ON Värme Sverige.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2014-04-22