Hållbar stadsutveckling

Arninge-Ullna ska bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Det kan till exempel handla om att bygga och planera för minskad klimatpåverkan och att underlätta för de boende och verksamma att göra hållbara val. Täby kommun har därför gått med i Citylab Action, som är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling.

De projekt som väljer att ansluta sig till Citylab Action utbyter kunskaper och delar erfarenheter kring olika hållbarhetslösningar. Täby kommun har nu valt att gå med i programmet för Arninge-Ullnas del. Tidigare projekt som varit med från Täby är Täby park.

I programmet ingår nio stadsutvecklingsprojekt från hela Sverige. Vid sex tillfällen under 2017 kommer projekten att träffas för att ta fram sina styrdokument för hållbar stadsutveckling, men även för att inspireras och samverka.

Arninge-Ullna är en stadsdel i norra Täby under tillväxt. Kommunen planerar för fler bostäder (cirka 3000 totalt), service, handel, resecentrum samt ett helt område för rekreation. Målet är att bygga en attraktiv och levande stadsdel med bra kollektivtrafik, närhet till natur och rekreation där boende, handel och verksamheter samspelar med varandra. Det är framförallt utvecklingen av handelsområdet samt bostads- och rekreationsområdet vid Ullna park (Ullnabacken) som är i fokus vid deltagandet i Citylab Action.

Efter programmets avslut kan projektet gå vidare och certifiera sitt hållbarhetsarbete.

Om Citylab Action

Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling och organiseras av Sweden Green Building Council (SGBC). Citylab Action hjälper till att utveckla städer på ett hållbart sätt, men kan också stå för certifieringar av hållbarhetsprogram och slutförda projekt.

De projekt som deltar i programmet 2017 är:

 • Gottsunda i Uppsala
 • Väsjön i Sollentuna
 • Arninge-Ullna-området i Täby
 • Sege Park i Malmö
 • Öresundsvägens utvecklingsområde i Lund
 • NEXT Norrköping
 • Borlänge västra i Borlänge
 • Kista strukturplan i Stockholm
 • Kristineberg i Vallentuna

De medverkande projekten i Citylab Action ska ta fram varsitt hållbarhetsprogram samt varsin handlings- och uppföljningsplan. Dessa två dokument ska fungera som styrdokument för att uppnå projektmålen. Stadsutvecklingsprojekten får stöd och inspiration av programmet i att ta fram dessa dokument. Från Citylab medverkar processledare och experter som bidrar med kompetens.

Citylab har kommit fram till 17 mål för hållbar stadsutveckling som ska genomsyra arbetet med de två styrdokumenten. Med de 17 målen för hållbar stadsutveckling följer 10 önskade effekter:

 • God hälsa och välbefinnande
 • Jämlikhet och social sammanhållning
 • Delaktighet och inflytande
 • Trygg livsmiljö
 • Goda försörjningsvillkor
 • Attraktivt stadsliv
 • Resurshushållning
 • Ingen negativ klimatpåverkan
 • Ingen negativ miljöpåverkan
 • Resiliens och flexibilitet

Målet är att området ska vara hållbart när det är färdigbyggt och ska fungera hållbart i den framtida förvaltningen. Deltagarnas kompetens stärks inom hållbar stadsutveckling och sprids vidare i form av goda exempel till kommunen och länet samt till byggbranschen med ökad samhällsnytta som resultat. 

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (SGBC) är en organisation för hållbart samhällsbyggande. Organisationen arbetar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Täby kommun är en av de 300 medlemmarna.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-15