Hägerneholm

Bostäder längs Hägerneholmsvägen, Illustration: Edvall Arkitekter AB/Ossian Arkitektur

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken. Kollektivtrafiken i området kommer utvecklas framförallt genom det nya resecentrumet som blir en knutpunkt i Arninge-Ullna. Hägerneholm får en varierad bebyggelse med radhus/parhus, flerbostadshus på upp till tio våningar med många små lägenheter.

Bostäder och skola

Totalt kommer Hägerneholm att rymma drygt 1200 bostäder – varav cirka 200 är hyresrätter. I planerna ingår även en grundskola för 600 elever, en förskola för 110 barn samt en idrottshall.

2017-18 kommer de första boende kunna flytta in och runt 2021-22 är stadsdelen färdigbyggd.

Det blir en varierad bebyggelse i området. Längs den nya lokalgatan – Hägerneholmsvägen – byggs lägenheter i 3-10 våningar. Bakom de högre husen planeras radhus och parhus.

Stadsliknande bebyggelse

Hägerneholm ska bli ett område med stadsmässiga kvaliteter. Det betyder att kvarteren utformas med en tydlig utsida och insida. Utsidan formar gaturummet/parkrummet medan insidan kan vara mer intim och lummig.

Upplevelsen av stadsmässighet ska vara starkast längs den genomgående lokalgatan, Hägerneholmsvägen. Byggnaderna ska placeras längs en gemensam linje mot gatan. Entréer längs med Hägerneholmsvägen ska vara vända mot gatan för att skapa mer liv och rörelse och också öka tryggheten i området.

Varierande hustyper och arkitektoniska uttryck ska ge liv åt området. Miljön ska vara välkomnande, intressant och trygg att röra sig i för boende, verksamma, Täbybor och besökare.

Hållbart område

Hägerneholm ska bli ett hållbart område med minimal negativ påverkan på miljön. I planeringen av bostäderna har vi därför ställt särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering. Det betyder att en stor del av husen kommer ha så kallade gröna tak och att hårdgjorda ytor minimeras.  Det finns också flera dagvattendammar som tar hand om och renar regnvattnet i Hägerneholm. Den gröna miljön skapar ett behagligt lokalklimat där parker, träd och dammar bidrar till att förbättra luften och reglera temperaturen.

Läs mer på sidan ”Hållbarhet i Hägerneholm” i menyn till vänster.

Hägerneholms torg och Hägerneholmsparken


Illustration av Hägerneholmsparken (del av)

Illustration av Hägerneholmsparken

Hägerneholms torg ligger i anslutning till den nordvästra delen av Arninge verksamhetsområde. Det blir ett grönt torg med bland annat sittplatser, träd och planteringar. Torget övergår västerut i stadsparken som innehåller lekplatser, utomhusgym, idrottsplats för spontana sportinfall, mindre pulkabacke, odlingslotter, utsiktsplatser och gångvägar.

Hägerneholms stadspark  - på cirka 13 hektar - invigdes i september 2016. Den övergripande idén  med parken är att skapa en tydlig och centralt placerad öppen stadspark med goda möjligheter för lek och rekreation samt lokalt omhändertagande av dagvatten i form av två dammar.

Lekplatsen Stalet i HägerneholmsparkenLekplatsen Stallet i Hägerneholmsparken

 

Stadsparken ligger centralt i det nya Hägerneholm och kopplas ihop med Skavlötens naturreservat i söder och bostadsområdet Ullna strand i norr.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-04-27