Arninge centrum utvecklas

Illustration: Wester & Elsner Arkitekter

Arninge centrum kommer under de kommande åren att expandera stort för att bli det ledande regionala handelscentrumet i nordostkommunerna för volymhandel tillsammans med mer småskalig handel, service och andra verksamheter. Täby kommun samarbetar med olika fastighetsägare för att bygga ut området. Arninge centrum kommer utgöra entrén till hela Arninge-Ullna för både bilister och resande med kollektivtrafik och därför läggs mycket kraft i att skapa både en funktionell och attraktiv plats. Byggstart beräknas till 2018.

Arninge centrum med Arninge station
Illustration: Reierstam arkitektur & projektutveckling

Vision

För att området ska bli trivsamt, välkomnande och lätt att transportera sig i, till fots eller med cykel, så kommer miljön utformas utifrån fotgängarens perspektiv med tydliga gaturum och byggnader vända mot gatan. Med en omsorgsfull utformning av mark och bebyggelse skapas en tydlig identitet och karaktär. Bebyggelsen ska vara spännande och varierad, samtidigt som det ska finnas gemensamma drag i utformningen. Planteringar och dagvattenanläggningar blir viktiga byggstenar för att orientera sig i området och bidra till en attraktiv utemiljö. Att synliggöra dagvattnet och använda sig av det som en tillgång i miljön ska eftersträvas inom handelskvarteret.

Planer för Arninge centrum

Strukturplan med planerad bebyggelse (klicka på bilden för större version).

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-03-15