Start / Bygga, bo och miljö / Miljö / Naturen i Täby

Naturen i Täby

Att bevara halva Täby grönt är och har länge varit ett viktigt mål i Täby. Kommunen arbetar medvetet med grönplanering och naturinventeringar. Inte minst nu när Täby ska växa ytterligare är det viktigt att naturmiljöerna bevaras, utvecklas och förvaltas så att värdet för såväl rekreation som för biologisk mångfald bibehålls och utvecklas. 

Landskapsbild

Täbys mångsidiga natur

Täby erbjuder boende och besökare en mångsidig natur. Inom tätorten finns både mindre och större skogsområden, så kallade naturparker. Här finns också en hel del öppna ängsmarker som genom slåtter och landskapsvård utvecklats till artrika miljöer.

Runt i kring bebyggelsen breder större skogsområden ut sig. Perfekta för promenader och upptäcktsfärder. I Täby finns också flera fina ekmiljöer som vi de senaste åren arbetat för att utveckla och gynna.

Fornminnesområden

Täby är rikt på fornlämningar och det finns flera fornminnesområden med speciell karaktär. På många ställen syns stensträngar, spår av forntida indelning av odlings- och betesmarker. De betade torrbackarna vid Skålhamra kvighage och Prästgårdsmarkerna tillhör länets mest värdefulla hagmarker med ett antal hävdberoende och sällsynta växtarter.

Stränder, sjöar och våtmarker

I Täby finns flera stränder och vattendrag som erbjuder artrika strandmiljöer. Vid strandkanten finns också möjligheten att få utblick över till exempel Stora Värtan eller Rönningesjön. Kanske kan du även här få höra näktergalen sjunga om våren.

Våtmarkerna i Täby innehåller många hotade eller hänsynskrävande växt- och djurarter. Till exempel sumpviol vid Mörtsjön och dvärgbjörk på Fågelsångsmossen. Våtmarkerna vid Mörtsjön – Käringsjön är en av kommunens mest värdefulla livsmiljöer för både växter och djur.

Naturreservat, Natura 2000 och nyckelbiotoper

I kommunen finns ett naturreservat, Rönninge by - Skavlöten. Det finns även två Natura 2000-områden, Prästgårdsmarkerna och Mörtsjön – Käringsjön med mellanliggande våtmarker. Kommunens enda fågelskyddsområde finns på ön Råholmen i Stora Värtan.

 

I Täby finns 24 nyckelbiotoper. De är främst lokaliserade i ett stråk från Rönninge by – Skavlötens naturreservat och norrut mot Fågelsången, öster och sydöst om Gullsjön samt vid Mörtsjön – Käringsjön – Fjäturen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-07