Start / Barn och utbildning / Elev 6-16 år / Skolval / Antagningsprinciper

Antagningsprinciper under skolvalsperioden

I Täby har de kommunala skolorna ingen kö. De fristående skolorna kan ha kö till sina platser. Kontakta skolorna direkt för att få veta mer om deras antagningsprinciper.

Kommunala skolor

Kommunala skolor i Täby placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet platser på en skola är färre än antalet sökande görs ett urval enligt principen om relativ närhet.

De elever som inte kommer in på sitt förstahandsval, tas in på sitt andra- eller tredjehandsval. Om förstahandsvalet är en annan skola än den kommunala skola som ligger närmast, kan inte principen om relativ närhet åberopas.

Om en elev inte kan få något av sina tre val tillgodosedda, sker placering vid den närmaste kommunala skola som kan erbjuda plats. Det gäller även om barnets vårdnadshavare inte gjort något aktivt val.

Relativ närhet

Enligt skollagen (2010:800, 10 kap. 30§)  har en elev rätt att gå i en skola som ligger "nära hemmet". Men ingen elev har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit. För att förtydliga "nära hemmet" använder vi i Täby begreppet relativ närhet. Avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen när skolvalsperioden är avslutad och antagningsarbetet tar vid. Med avstånd menas den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Den relativa närheten beräknas alltid i förhållande till de närmaste kommunala skolorna. Mätningen inför antagningen till skolvalsalternativ ett görs alltså i förhållande till den eller de kommunala skolor som ligger närmast det valda förstahandsalternativet och hur de andra eleverna i förstahandsalternativets närområde gör sina val under skolvalsperioden.

Kommer elev inte in på sitt alternativ ett så skickas valet vidare i skolvalsystemet till valt alternativ två då placering sker enligt vårdnadshavares tre val så långt det är möjligt.

Det går inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahansvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval. Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlar skolvalet och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Läs mer om detta i dokumentet "Relativ närhet" här ute till höger. 

Söka till fristående skolor

De fristående skolorna kan ha andra antagningsprinciper. Tillåtna urvalsprinciper om det är fler sökande än platser är: anmälningsdatum, syskonförtur och geografisk närhet. Kontakta respektive skola för information kring anmälan till deras kö.

Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och göra ett skolval i vårt skolvalssystem. Anledningen till det är att kommunen är skyldig att veta i vilken skola alla elever folkbokförda i Täby går.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-05-10